Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i Bioteknik, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Engineering Biotechnology

Denna kursplan gäller: 2014-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 5MO087

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-01-17

Innehåll

Kursen genomförs som ett självständigt forskningsprojekt eller en undersökning inom eller utanför universitetet. Inom kursen får studenten tillämpa och fördjupa de kunskaper och färdigheter som han/hon tillägnat sig under utbildningen på problemställningar inom bioteknik.

Moment 1. Projektplanering (1 hp). Examensarbetets problemställning och avgränsning sker i diskussion med uppdragsgivaren/beställaren, och den studerande ska utarbeta en projektplan. Projektplanen ska bl.a. innefatta en metodbeskrivning och tidsplan.

Moment 2. Självständigt arbete och redovisning (29 hp). Examensarbetet utförs som ett självständigt arbete inom ett forsknings- eller utvecklingsprojekt inom industri eller annan organisation. Examensarbetet presenteras skriftligt i rapportform samt muntligt i disputationsform.


 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna;
-Formulera en projektplan som ger bakgrund och metod samt en detaljerad tidsplanering för ett givet projekt. Med detaljerad avses att planen har tillräckligt hög upplösning för att kontinuerlig uppföljning/avstämning skall vara möjlig.

- Formulera frågeställningar baserat på en självständig syntes av tidigare kunskaper inom det valda projektets vetenskapliga bakgrund genom att extrahera information från originalkällor (artiklar och böcker), samt sätta denna information i projektets kontext.
 
- Utföra projektet inom det valda teknikområdet med adekvata metoder samt kunna dokumentera det löpande arbetet på ett sätt som möjliggör oberoende upprepning.
 
-Analysera resultaten, samt att utifrån bakgrund och frågeställning visa förmåga att dra slutsatser av arbetets utfall, konstatera eventuella experimentella, metodmässiga och/eller konceptuella svagheter samt kunna föreslå fortsatta studier.
 
- Skriftligen presentera projektet på engelska på en språklig nivå som är i paritet med en vetenskaplig publikation eller en teknisk rapport. Studenten ska även kunna skriva en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska. I rapporten ska studenten kunna visa på hur bakgrund, frågeställning resultat hänger samman.
 
-Muntligen redovisa projektet på engelska för en publik som är tekniskt kunniga men inte inlästa på det specifika projektområdet.
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyller samtliga krav under rubrik ”4.3 Övriga krav” i examensbeskrivningen för Civilingenjörsutbildningen i Bioteknik. I undantagsfall kan dispens ges av programansvarig för civilingenjörsutbildningen i Bioteknik. Beroende på examensarbetets inriktning kan särskilda förkunskaper krävas. Dessutom krävs Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier
 

Undervisningens upplägg

Examensarbetet utförs under handledning och ska omfatta en bioteknisk fördjupningsuppgift, som ansluter till den verksamhet som finns på en forskningsinstitution, en offentlig förvaltning eller ett företag. Examensarbete som utförs vid en industri eller vid myndighet ska ha biologisk-kemisk verksamhet med bioteknisk inriktning (d.v.s. bioinformatisk, medicinsk- eller växtbioteknisk). Uppgiften utförs normalt individuellt, men i enstaka fall är det också tillåtet att två studenter samarbetar praktiskt med ett examensarbete. För examensarbete inom universitetet utses en handledare på berörd forskningsinstitution. För de som gör examensarbetet utanför universitetet finns dels en handledare inom universitetet dels en på arbetsplatsen. Examensarbetet kan även göras utanför landet. Den studerande ska själv aktivt söka sig en arbetsplats och problemställning. I samråd med handledarna på arbetsplatsen och universitetet ska den studerande skriva en projektplan med tidplan som inlämnas och skall godkännas av kursansvarig.
 

Examination

Moment 1, projektplanering, bedöms utifrån arbetets planering. Examensarbetet redovisas alltid individuellt i en skriftlig rapport (vetenskaplig eller teknisk) på engelska. I undantagsfall, och då efter samråd med kursansvarig kan rapporten skrivas på svenska. Rapporten skall vara språkligt och stilistisk väl genomarbetad och utformad så att den kvalitetsmässigt motsvarar rapporter inom universitetet och industrin. Rapporten skall också presenteras muntligt på engelska vid ett seminarium. Vid examinationen av Moment 2, självständigt arbete och redovisning, beaktas såväl det fortlöpande arbetet som den muntliga redovisningen och den skriftliga rapporten. På vart och ett av momenten ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För kursen ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Betyg på kurs sätts när alla obligatoriska moment är bedömda.

Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prövning för att få godkänt betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Institutionen för molekylärbiologi.
 
TILLGODORÄKNANDE

 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.