Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i farmaci, 15 hp

Engelskt namn: Degree Project in Pharmacy

Denna kursplan gäller: 2021-06-14 och tillsvidare

Kurskod: 3FA039

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-05

Innehåll

Den studerande utför en vetenskapligt upplagd uppgift under vägledning av handledare. Uppgiften kan vara experimentell, epidemiologisk, klinisk eller utgöras av kritisk litteraturgenomgång byggd på originalarbeten.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten kunna:
  • självständigt planera och genomföra ett arbete enligt en tidsplan
  • sätta sig in i, formulera och precisera en problemställning
  • söka ny kunskap och på egen hand söka källor
  • värdera källmaterialet på ett kritiskt och självständigt sätt
  • tolka, analysera, diskutera och försvara erhållna resultat
  • skriva korrekta källhänvisningar
  • både skriftligt och muntligt presentera en rapport enligt givna ramar
  • kritiskt granska ett skriftligt arbete och ge återkoppling
  • relatera kursens innehåll till övriga kurser inom programmet och framtida yrkesroll

Behörighetskrav

Introduktionskurs i farmaci 5 hp, Statistik för farmaceuter 3 hp, Farmaceutisk kemi 15 hp, Biomedicinsk vetenskap I 14,5 hp, Biomedicinsk vetenskap II 22,5 hp, Farmakologi för farmaceuter 15 hp, Läkemedelskemi 4,5 hp, Galenisk farmaci 10,5 hp, Farmakokinetik 6 hp, Farmakoterapi 13,5 hp, Vetenskapliga metoder för värdering av läkemedel 10,5 hp samt genomgångna kurser i Naturprodukter och kosttillskott 4,5 hp, Farmaceutiska praxis med författningar 4,5 hp samt Egenvårdsrådgivning och läkemedelskommunikation 6 hp  och genomgångna valbara kurser relevanta för receptarie-/apotekarexamen 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen meddelas i form av handledning. Examensarbetet kan ske vid någon av de institutioner och avdelningar som är involverade i grundutbildningen, läkemedelsindustrin, annan industri med läkemedelsinriktning, projekt inom apoteksverksamhet exempelvis vid Apoteket AB, svensk myndighet som t ex Läkemedelsverket eller andra av programrådet för farmaciprogrammen godkända institutioner. Obligatoriska moment är skriftlig och muntlig redovisning av det egna examensarbetet, opponering på annat examensarbete samt aktivt deltagande på introduktionsdag och därtill hörande seminarium.

Examination

Examensarbetet redovisas skriftligt och muntligt. För att bli godkänd på kursen krävs att den studerande skriftligt och muntligt redovisar sitt examensarbete samt försvarar sitt eget examensarbete och kritiskt granskar och opponerar på en kurskamrats arbete. Studenten ska även delta aktivt på introduktionsdagen och därtill hörande seminarium. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och svar på frågor. Kursen betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Om den skriftliga rapporten blir underkänd måste den skrivas om och prövas på nytt vid annat examinationstillfälle. Försvaret av det egna arbetet, den muntliga presentationen samt oppositionen av en kurskamrats arbete kan bli underkända och måste i så fall göras om vid annat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kursgivande institution.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.