Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i farmaci, 15 hp

Engelskt namn: Degree Project in Pharmacy

Denna kursplan gäller: 2018-11-26 och tillsvidare

Kurskod: 3FA022

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-12-15

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-10-15

Innehåll

Den studerande utför en vetenskapligt upplagd uppgift under vägledning av handledare. Uppgiften kan vara experimentell, epidemiologisk, klinisk eller utgöras av kritisk litteraturgenomgång byggd på originalarbeten.

Förväntade studieresultat

Efter kursen skall studenten kunna:
  • självständigt planera och genomföra ett arbete enligt en tidsplan
  • sätta sig in i, formulera och precisera en problemställning
  • söka ny kunskap och på egen hand söka källor
  • värdera källmaterialet på ett kritiskt och självständigt sätt
  • tolka, analysera, diskutera och försvara erhållna resultat
  • skriva korrekta källhänvisningar
  • både skriftligt och muntligt presentera en rapport enligt givna ramar
  • kritiskt granska ett skriftligt arbete och ge återkoppling

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser i farmaci 60 hp, farmaceutisk kemi 30 hp och biomedicinsk vetenskap 34,5 hp eller motsvarande.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen meddelas i form av handledning. Examensarbetet kan ske vid någon av de institutioner och avdelningar som är involverade i grundutbildningen, läkemedelsindustrin, annan industri med läkemedelsinriktning, projekt inom apoteksverksamhet exempelvis vid Apoteket AB, svensk myndighet som t ex Läkemedelsverket eller andra av programrådet för farmaciprogrammen godkända institutioner. Obligatoriska moment är skriftlig och muntlig redovisning av det egna examensarbetet, opponering på annat examensarbete samt aktivt deltagande på introduktionsdag och därtill hörande seminarium.

Examination

Examensarbetet redovisas skriftligt och muntligt. För att bli godkänd på kursen krävs att den studerande skriftligt och muntligt redovisar sitt examensarbete samt försvarar sitt eget examensarbete och kritiskt granskar och opponerar på en kurskamrats arbete. Studenten ska även delta aktivt på introduktionsdagen och därtill hörande seminarium. Kursen betygsätts med något av betygen Betygsgrader: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Om den skriftliga rapporten blir underkänd måste den skrivas om och prövas på nytt vid annat examinationstillfälle. Försvaret av det egna arbetet, den muntliga presentationen samt oppositionen av en kurskamrats arbete kan bli underkända och måste i så fall göras om vid annat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap.


TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.