"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i kemi avseende masterexamen, 30 hp, 30 hp

Engelskt namn: Master´s Degree Thesis in Chemistry, 30 credits

Denna kursplan gäller: 2022-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 5KE146

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-12-18

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-09-12

Innehåll

Den studerande skall fördjupa sina kunskaper i kemi, utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden, samt träna sig i att självständigt genomföra och redovisa en större uppgift. Uppgiften skall vara av forskningsliknande karaktär. Studenten skall aktivt delta i planeringen av projektet, självständigt lösa uppgiften, dokumentera samt redovisa resultat både skriftligen och muntligen. Den skriftliga rapporten skall innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning där även samhälleliga och etiska aspekter berörs. I kursen ingår också att kritiskt granska och utföra en opposition av ett examensarbete på avancerad nivå.

Kursen indelas i följande moment:

Moment 1. Projektbeskrivning omfattande litteraturstudie inom valt projektområde som ger en bakgrund och möjliggör planläggningen av projektet. Detta presenteras skriftligt (5 hp). (Project description including an extensive literature study of the chosen project area that provides the background and allows planning of the project. This is presented in writing ( 5 credits).)

Moment 2. Utförande, redovisning och opposition (25 hp). (Execution, report and opposition (25 credits).)

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • tillämpa djupa ämnesmässiga och vetenskapliga kunskaper och färdigheter för att lösa komplexa frågeställningar inom huvudområdet samt visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap, genomföra litteraturstudier samt kritiskt granska aktuell information samt kunskapsläget rörande projektuppgiften
  • visa förmåga att kreativt och självständigt planera, välja metod/metoder samt genomföra ett avancerat vetenskapligt projekt inom givna tidsramar
  • utföra adekvat riskbedömning av kemiskt arbete inom ramen för projektet
  • visa goda praktiska färdigheter inom ett experimentellt eller teoretiskt examensarbete
  • systematiskt sammanställa, kritiskt utvärdera samt analysera erhållna resultat och därmed visa förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen
  • visa förmåga att med tydlighet, både skriftligt och muntligt, redogöra för och diskutera erhållna resultat och slutsatser
  • visa förmåga att bedöma och diskutera projektet med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter
  • visa god förmåga att i en populärvetenskaplig sammanfattning presentera erhållna resultat och slutsatser
  • visa god förmåga att kritiskt granska och diskutera ett examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs de fyra baskurserna på masterprogrammet i kemi; Biofysikaliska-kemiska koncept (5KE174), Avancerade experimentella kemiska verktyg (5KE175), Kemometri (5KE053), Beräkningskemi (5KE176) eller motsvarande.
Engelska 6/B eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Studenten bedriver litteraturstudier, sätter upp en projektplan och bearbetar en ämnesspecifik forskningsuppgift under handledning. Examensarbetet utförs inom huvudområdet Kemi. Arbetet förläggs antingen vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, annan myndighet eller vid ett företag. För examensarbetet utses en handledare vid en akademisk institution. För examensarbeten som utförs utanför universitetet ska det därutöver utses en handledare/kontaktperson på arbetsplatsen. Handledning erhålls under tidsperioden/tidsperioderna för examensarbetet.

Efter en period motsvarande 5 hp skall studenten lägga fram en skriftlig rapport med projektplan som skall bedömas av ansvarig handledare, varefter Moment 1 inrapporteras.

Examensarbetet presenteras i en skriftlig rapport som redovisas och försvaras muntligt vid ett seminarium. Den skriftliga rapporten skall ha ett format motsvarande en vetenskaplig publikation med en fyllig introduktion samt innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning av arbetet där även relevanta samhälleliga och etiska aspekter berörs. Studenten skall också genomföra en opposition på ett examensarbete på avancerad nivå.

Examensarbetet utförs individuellt.

Examination

Examensarbetet redovisas i en skriftlig rapport på engelska. Arbetet skall även presenteras muntligt vid ett seminarium för studenter och lärare/forskare inom ämnesområdet. Vid examinationen beaktas sammantaget det utförda experimentella arbetet, de skrivna rapporterna inklusive den populärvetenskapliga sammanfattningen, den muntliga redovisningen samt opponeringen på ett examensarbete på avancerad nivå. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts får ej undergå förnyad examination för att få högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.