"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i kemi, 15 hp

Engelskt namn: Degree Project in Chemistry

Denna kursplan gäller: 2007-07-02 och tillsvidare

Kurskod: 5KE048

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-12-27

Innehåll

Den studerande skall fördjupa och bredda sina kunskaper i kemi, utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden, samt träna sig i att självständigt genomföra och redovisa en större uppgift. Uppgiften skall vara av forskningsliknande karaktär. Studenten skall aktivt delta i planeringen av projektet, självständigt lösa uppgiften, dokumentera samt redovisa resultat både skriftligen och muntligen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - självständigt planera och genomföra ett forskningsliknande projekt - utföra litteraturstudier för att få en aktuell information om kunskapsläget rörande projektuppgiften - sammanställa och kritiskt utvärdera erhållna resultat - skriftligt och muntligt redovisa erhållna resultat samt sätta in resultaten i ett större sammanhang.

Behörighetskrav

Univ: Minst 45 hp i kemi för examensarbetet relevanta kemikurser eller motsv

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av handledning av den vid universitetet utsedde handledaren. Examensarbetet utförs inom huvudområdet Kemi. Arbetet förläggs antingen vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, annan myndighet eller vid ett företag.

Examination

Examensarbetet redovisas i en skriftlig rapport på engelska. Rapporten skall även presenteras vid ett seminarium. Examinator utses av Kemiska institutionens styrelse. Vid examinationen beaktas såväl det utförda arbetet som den slutliga rapporten och den muntliga redovisningen. Kursen betygsätts med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Den som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Kemiska institutionen. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.