Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i kognitionsvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor´s thesis in cognitive science

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och tillsvidare

Kurskod: 2KO016

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommittén för kandidatprogram för kognitionsvetenskap, 2009-10-27

Reviderad av: Prefekten, 2018-04-16

Innehåll

Inom kursen genomför den studerande, under handledning med självständigt ansvar, ett forskningsarbete. Innehållslig fördjupning sker inom områden som återspeglar utbildningens forskningsområden. Särskild vikt läggs vid att färdighetsträna tidigare kursers inslag av ämnesteori, metod och statistik inom ramen för vetenskapligt arbetssätt. Kursen ger således färdighetsträning avseende formulering av frågeställningar och hypoteser, undersökningsplanering, prövning, analys samt avseende rapportering genom uppsatsskrivande och ett seminarium. Uppsatsen behandlas på samma sätt som en vetenskaplig disputation där rollerna som opponent och respondent tränas.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Studenten ska:

•    ha kunskap om de teorier och begrepp som är relevanta för det valda problemområdet


Färdighet och förmåga
Studenten ska:

•    kunna sammanställa en kunskapsöversikt inom ett problemområde,
•    under handledning kunna formulera en eller flera problemställningar som bygger på aktuell empirisk och/eller teoretisk kunskap inom det valda området för det självständiga arbetet,
•    under handledning kunna planera en studie utifrån frågeställning med avseende på design och metod samt att genomföra detta,
•    under handledning kunna välja adekvata analysmetoder, genomföra analys samt dra rimliga slutsatser därav,
•    under handledning kunna skriva en vetenskaplig uppsats i ett för det aktuella forskningsområdet vedertaget format, och registrera rapporten i DiVA,


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska:

•    kunna tillämpa relevanta forskningsetiska principer,
•    kunna förhålla sig kritiskt till sina egna resultat,
•    kunna försvara sitt arbete vid ventileringsseminarium vilket innebär att sakligt kunna diskutera styrkor och svagheter samt beakta det egna perspektivets och sammanhangets betydelse,
•    kunna genomföra opposition och på ett sakligt och informativt sätt presentera och diskutera styrkor och svagheter i andras arbeten.

Behörighetskrav

Kurserna Perception 7,5 hp, Kunskap & Minne 7,5 hp, Resonerande och informationsbehandling 7,5 hp, Handling 7,5 hp, Vetenskapligt tänkande 7,5 hp, Statistik och empirisk metod 7,5 hp, Logik och formella metoder 7,5 hp, Vetenskaplig kommunikation 7,5 hp, Artificiell intelligens - för kognitionsvetare 7,5 hp, Kognitiv neurovetenskap II 7,5 hp, Kognitiv Neuropsykologi 7,5 hp, Lingvistik för kognitionsvetenskap 7,5 hp, Projektarbete i kognitionsvetenskap 7,5 hp samt Applikationsprogrammering i Python 7,5 hp, eller motsvarande kurser.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av handledning och seminarier. Handledning ges inom ramen för de tider som gäller för uppsatskursen.
 

Examination

Examinationen utgörs av fem delar: ett uppsats-pm, en skriftlig uppsats, försvar av den egna uppsatsen, en presentation och kritisk diskussion (opponering) av någon annans uppsats samt registrering av uppsatsen i DiVA. Uppsats-PM skrivs inför, och godkänns i samband med, ett seminarium. Det skriftliga uppsatsarbetet presenteras och försvaras av studenten vid ett ventileringsseminarium där även det muntliga försvaret bedöms. Vidare krävs godkänd genomförd presentation och opponering på en annan uppsats. Examination av det självständiga arbetet sker genom granskning i en uppsatskommitté. Ett sammanvägt betyg sätts på dels arbetsprocessen, dels den färdiga rapporten, med något av betygen underkänd, godkänd och väl godkänd. För uppsats-pm, opponering, presentation och försvar av egen uppsats samt registrering i DiVA ges betygen Godkänt och Underkänt på respektive del.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Studenten har möjlighet att genomföra prov vid totalt fem tillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap.22 §). Begäran om ny examinator ställs till nämnden för grundutbildning, institutionen för psykologi.

Tillgodoräknande
Ansöka om tillgodoräknande kan göras av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis kommer detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 34

Examensarbete i kognitionsvetenskap

Litteraturen utgörs av den litteratur som den studerande använder sig av i sitt uppsatsarbete.

Kurslitteratur fastställs individuellt i samråd med handledaren.