Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i medicinsk strålningsfysik, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Medical Radiation Physics

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 5RA052

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-10-08

Innehåll

Kursen fördjupar kunskaperna inom området medicinsk strålningsfysik samt ger träning i att planera, genomföra och både muntligt och skriftligt redovisa ett självständigt projekt. Projektet innebär normalt arbete i en miljö med yrkesverksamma sjukhusfysiker och annan vårdpersonal och syftar till att samtidigt stärka den blivande yrkesrollen. Projektet kan även genomföras på ett företag eller myndighet med nära anknytning till området.
I kursen ingår även att kritiskt granska ett annat aktuellt examensarbete.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
-visa kunskap om det valda projektområdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete
-visa förståelse för den samhälliga nyttan av projektet

Färdighet och förmåga
-visa förmåga att självständigt planera och genomföra ett större projekt på ett både ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar,
-visa förmåga att självständigt integrera kunskap, aktuell forskning och utvecklingsarbete inom det valda projektområdet


Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att skriftligt och muntligt kritiskt värdera de egna resultaten och  identifiera styrkor och svagheter och ytterligare behov av kunskap
- självständigt identifiera relevanta informationskällor, utföra informationssökningar, värdera informationens relevans samt använda sig av korrekt referenshantering

Behörighetskrav

Univ: Medicinsk orientering  5 hp eller Medicin för ingenjörer 6 hp, Strålningsbiologi och strålskydd 7,5 hp, Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud 7,5 hp, Röntgenteknik 7,5 hp, Nukleärmedicinsk teknik 7,5 hp), Tillämpad dosimetri 5 hp och Radioterapi 5 hp, eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av individuell handledning. En examinator vid institutionen ger stöd vid arbetets planering och genomförande.

Examination

Kursen redovisas i form av en vetenskaplig rapport. Rapporten ska språkligt och stilistiskt vara väl genomarbetad. Rapporten ska även redovisas muntligt.
För att erhålla betyget Godkänd (G) ska dels det praktiska genomförandet av kursen vara godkänt, liksom både rapporten och den muntliga presentationen. Det praktiska genomförandet bedöms utifrån de krav som ställs på en legitimerad sjukhusfysiker. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §).
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.