"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i miljövetenskap, för magisterexamen, 15 hp

Engelskt namn: Masters Degree Thesis in Environmental Science

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 5MI012

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljövetenskap: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-10-13

Innehåll

Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig undersökning inom ämnet genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studierna. Detta sker under former som liknar den blivande yrkesrollen. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete.

Modul 1, Projektbeskrivning enligt instruktioner, 1 hp
Modul 2, Utförande och redovisning, 14 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd (G)  kunna:

Modul 1: 

FSR 1: Planera en vetenskaplig undersökning inom ämnesområdet som motsvarar kursens omfattning 

Modul 2: 
FSR 2 använda sina ämnesmässiga och vetenskapliga kunskaper och färdigheter för att lösa frågeställningar inom ämnesområdet,
FSR 3 tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt,
FSR 4 utföra, skriftligt och muntligt redovisa samt försvara en vetenskaplig undersökning inom ämnesområdet,
FSR 5 i samråd med handledare välja välja relevant metod  utifrån aktuell frågeställning,
FSR 6 redogöra för och analysera centrala teorier och resultat inom det valda ämnesområdet,
FSR 7 utföra ett arbete som motsvarar kursens omfattning,
FSR 8 kritiskt granska och kommentera ett motsvarande arbete.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd (VG) kunna:                                                                                                                                    Modul 2:                                                                                                                                                                                                                                        FSR 9 planera, utföra och redovisa ett projekt inom anvisad tid.
FSR 10 självständigt inhämta ny kunskap för att lösa uppgiften                                                                                                                                                  FSR 11  självständigt välja relevant metod utifrån aktuell frågeställning
FSR 12 redogöra för och analysera centrala teorier och resultat samt för undersökningen relevanta teorier inom det valda ämnesområdet
FSR 13 skriftligt och muntligt redovisa en vetenskaplig undersökning med logisk och kommunikativ precision
FSR 14 konstruktivt diskutera det egna arbetet
FSR 15 konstruktivt opponera på det andra arbetet

 

 

Behörighetskrav

Univ: 180 hp, varav Omställning till ett hållbart samhälle 15 hp, Hållbarhetsvetenskap 15hp, Analys av miljöförändringar 15 hp samt ett examensarbete på kandidatnivå inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, geovetenskap/naturgeografi eller biologi. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Examensarbetet genomförs under handledning. Kursens uppläggning planeras tillsammans av studerande, handledare och kursansvarig. Planeringen av examensarbetet ska godkännas av kursansvarig innan undersökningen börjar. Examensarbetet kan planeras att utföras i flera delperioder, men den totala tiden ska motsvara tiden för en konventionell kurs med samma antal hp. För examensarbetet utses normalt en handledare vid en akademisk institution. För examensarbeten som görs utanför universitetet ska därutöver utses en handledare/kontaktperson på arbetsplatsen. Examensarbetet presenteras i en skriftlig rapport som redovisas och försvaras vid ett seminarium. Studenten skall också genomföra en opposition på ett liknande arbete. Examensarbetet utförs individuellt.

Handledning erhålles under tidsperioden/tidsperioderna i den godkända examensarbetsplaneringen och i en omfattning enligt institutionens evalueringsregler för examensarbeten.

Examination

Examinationen av modul 1 sker genom den skriftliga projektbeskrivningen. Examinationen av resten av kursen sker genom att det självständiga arbetet dokumenteras i en skriftlig rapport enligt de formalia som gäller EMG:s serie med examensarbeten. I examinationen ingår också att rapporten försvaras vid seminarium, samt att opposition på annan rapport genomförs. På Modul 1 ges något av betygen Underkänd (U), eller Godkänd (G), på modul 2 och på kursen som helhet ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda.Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (HF 6 kap. 22 §), samt studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos prefekten för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är genomförda. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsvariation. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
 Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.