Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i nationalekonomi, 30hp, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Economics

Denna kursplan gäller: 2011-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 2NE059

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Prefekt, 2011-01-10

Innehåll

Förutom att tillämpa ekonomisk teori och metod för att självständigt lösa ett problem finns ytterligare tre bimål som består av att träna, utveckla och bedöma - den stilistiska förmågan, - förtrogenheten med informationssökning, - förmågan att kritiskt granska andras analyser. Tyngdpunkten för examensarbetet ligger i att utveckla den analytiska förmågan. Inom ramen för detta ryms formulering av ett problem, strukturering av ett problem, val av analysens tonvikt etc. Därtill avser kursen att utveckla studentens färdigheter i att kritiskt granska och bedöma forskningsrapporter. En väsentlig del av arbetet är att skriva en vetenskaplig uppsats. Uppsatsen skall vara så utformad att den studerande visar att han/hon besitter de färdigheter som uppräknats ovan. Det problem som väljs får inte vara trivialt. Enbart referat och sammanställning av källmaterial ger inte vid handen om den studerande besitter de analytiska färdigheterna som eftersträvas. Arbetet skall innehålla en genomgång av aktuell vetenskaplig forskning inom området så som denna återspeglas i vetenskapliga tidskrifter och böcker. Uppsatsens utformning beskrivs i särskilda anvisningar för uppsatsarbetet. Uppsatsen skall skrivas enskilt. Vid särskilda omständigheter kan undantag medges och uppsatsen kan då skrivas gemensamt av två studenter. Undantag beslutas av Studierektor. Uppsatsen försvaras vid ett offentligt seminarium. Slutligen skall varje studerande opponera på kurskamrats uppsats vid seminarium anordnat av institutionen för nationalekonomi.

Förväntade studieresultat

Kursen syftar till att öva färdigheter som är väsentliga i en yrkesverksamhet som civilekonom. Huvudmålet med denna kurs är att träna och utveckla förmågan att självständigt tillämpa vetenskapliga metoder för att lösa en ekonomisk problemställning. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: • välja, problematisera och formulera ett relevant ekonomiskt problem med hög grad av självständighet • initiera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom ramen för tidigare forskning med hög grad av självständighet • visa god förståelse för det valda forskningsproblemet och därmed kunna söka, utvärdera, analysera och kritiskt granska relevant information med hög grad av självständighet • visa fördjupad kunskap om teorier och modeller inom det valda området • visa fördjupad kunskap om empiriska metoder inom det valda området • tillämpa relevanta teorier och modeller inom det valda området • tillämpa relevanta empiriska metoder inom det valda området • dra rimliga och relevanta slutsatser från den genomförda studien • kommunicera uppsatsens huvudinnehåll och resultat i skrift på ett väldisponerat och vetenskapligt sätt • offentligt diskutera och försvara sitt uppsatsarbete vid ett vetenskapligt seminarium • kritiskt granska och diskutera andra vetenskapliga arbeten • anlägga ett vetenskapligt förhållningssätt

Behörighetskrav

För tillträde till kursen fordras att den studerande är inskriven på ett Civilekonomprogram vid Umeå School of Business samt avklarat motsvarande A- och B-kurs i ämnet nationalekonomi 60 högskolepoäng, C-nivån i ämnet nationalekonomi 15 högskolepoäng, samt 15 högskolepoäng från teorikurser på avancerad nivå (D-nivå) i ämnet nationalekonomi.

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med en introducerande föreläsning. Efter att den studerande bestämt ämne för uppsatsen utser institutionen en handledare. Undervisningen ges därefter i form av enskild handledning.

Examination

Uppsatsen skall framläggas och försvaras vid ett seminarium. Den studerande skall dessutom opponera på någon kurskamrats uppsats. För att bli godkänd på kursen krävs, förutom att uppsatsen blir godkänd, en substantiell opposition där värdeomdömen motiveras. På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos den Samhällsvetenskapliga fakultets-nämnden begära att annan lärare utses att bestämma betyg. TILLGODORÄKNANDE Studierektor vid institutionen för nationalekonomi beslutar om tillgodoräknande av kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan skall anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. För ytterligare information, kontakta studievägledare.

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 3

Anvisningar för uppsatsskrivande, opposition samt sidoopposition kommer att tillhandahållas av Institutionen för nationalekonomi. Litteratur till uppsatsen sökes individuellt av studenten.