Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Examensarbete i Naturguidning avseende högskoleexamen, 15 hp

Engelskt namn: Degree thesis in Nature Guiding

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 5BI182

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-25

Innehåll

Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig undersökning genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studierna. Undersökningen ska ansluta till den verksamhet som bedrivs inom turism- eller upplevelsebranschen. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete.

Kursen indelas i följande moment:

Moment 1, Projektbeskrivning enligt instruktioner, 1 hp
Moment 2, Utförande och redovisning, 14 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1 Använda sina ämnesmässiga och vetenskapliga kunskaper och färdigheter för att lösa frågeställningar inom ämnesområdet
2 tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt
3 planera, utföra, skriftligt och muntligt redovisa samt försvara en vetenskaplig undersökning inom huvudområdet
4 tillämpa en relevant metod/metoder utifrån aktuell frågeställning
5 redogöra för för undersökningen relevanta teorier och resultat inom det valda ämnesområdet
6 utföra ett arbete vars omfattning motsvarar kursens omfattning
7 kritiskt granska och kommentera ett motsvarande arbete

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs totalt 90 högskolepoäng, däribland Ekologi och biologisk mångfald, 5BI164, 15 hp, Naturgeografi 5GV060, 10 hp, Naturguidning, 5BI106, 10 hp, Ekosystem, 5BI138, 15 hp samt Fördjupning i naturguidning, 5BI146, 2,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Examensarbetet genomförs under handledning. Kursens uppläggning planeras tillsammans av studerande, handledare och kursansvarig. Planeringen av examensarbetet ska godkännas av kursansvarig innan undersökningen börjar. Examensarbetet kan planeras att utföras i flera delperioder, men den totala tiden ska motsvara tiden för en konventionell kurs med samma antal hp. För examensarbetet utses normalt en handledare vid en akademisk institution. För examensarbeten som görs utanför universitetet ska därutöver utses en handledare/kontaktperson på arbetsplatsen. Examensarbetet presenteras i en skriftlig rapport som redovisas och försvaras vid ett seminarium. Studenten skall också genomföra en opposition på ett liknande arbete. Examensarbetet utförs individuellt.

Handledning erhålles under tidsperioden/tidsperioderna i den godkända examensarbetsplaneringen och i en omfattning enligt institutionens evalueringsregler för examensarbeten.

Examination

Examinationen sker genom att det självständiga arbetet dokumenteras i en skriftlig rapport enligt de formalia som gäller för EMG:s serie med examensarbeten. I examinationen ingår också att rapporten försvaras vid ett seminarium, samt att opposition på en annan rapport genomförs. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (HF 6 kap. 22 §). Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos prefekten för ekologi, miljö och geovetenskap begära att en annan lärare utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Till kursplanen finns ett tillägg daterat 2010-09-20

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Litteratur väljs i samråd med handledare