"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i psykoterapi för psykoterapeutprogrammet, 15 hp

Engelskt namn: Thesis in psychotherapy for the psychotherapy programme

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 och tillsvidare

Kurskod: 2PS214

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2020-03-11

Innehåll

Studierna sker på halvfart och är till största del nätbaserade. Kursen innefattar planering och genomförande av ett självständigt uppsatsarbete inom något område som har relevans för psykoterapi. Studenten väljer ämnesområde och relevant vetenskaplig metod i samråd med handledare. Det självständiga arbetet sker under handledning och presenteras i en uppsats. Även presentation av en annan students uppsats och försvar av den egna uppsatsen samt opposition av annan students uppsats ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-visa fördjupade kunskaper i psykologi, specifikt området psykoterapi.

Färdighet och förmåga
-visa fördjupad förmåga att självständigt identifiera och formulera avgränsade frågeställningar
- visa fördjupad förmåga att självständigt planera och med adekvata metoder genomföra och dokumentera ett projektarbete i en vetenskaplig uppsats
-visa förmåga att integrera kunskap, analysera resultat och diskutera komplexa företeelser
- tillämpa metoder för effektiv litteratursökning samt välja relevant litteratur utifrån aktuell frågeställning
-visa förmåga att självständigt muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med andra vid ett seminarium
-publicera uppsatsen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga och medvetenhet om etiska aspekter på projektarbetet
- konstruktivt granska, värdera och diskutera kurskamraters uppsats i en opposition

Behörighetskrav

Avklarade kurser:
Forskningsmetodik och psykoterapiforskning, 7,5 hp
Psykoterapeutisk teori och metod 1, 15 hp
Psykoterapeutisk teori och metod 2, 15 hp
Psykoterapeutisk teori och metod 3, 15 hp

Undervisningens upplägg

Kursen är upplagd som modifierad distanskurs med kursträffar i Umeå. Kursen är till största del nätbaserad, vilket förutsätter att studenten har tillgång till internet, web kamera och headset med mikrofon. Uppsatsarbetet utförs i grupper om två studenter, där studenterna arbetar självständigt under handledning.  Vid särskilda skäl kan uppsatsarbetet ske helt individuellt. Uppsatsen redovisas vid seminarier.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska

Examination

Kursen examineras individuellt i fem delar; ett skriftligt uppsats-pm, uppsatsens innehåll och uppsatsprocessen, muntlig presentationen och opposition av en annan uppsats, publicering av den egna uppsatsen i DiVA, samt muntligt försvar av den egna uppsatsen. Som mest får två studenter samarbeta per uppsats. Ett betygskollegium sammansatt av disputerade lärare granskar uppsatsen och föreslår ett slutgiltigt betyg till examinator som fastställer betyget.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.