"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i sociologi med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor´s Thesis in Sociology with Specialisation in Behavioural Analysis and IT-Environments

Denna kursplan gäller: 2020-11-09 och tillsvidare

Kurskod: 2SO103

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2013-06-12

Reviderad av: Prefekten, 2020-11-02

Innehåll

Den studerande genomför ett sociologiskt forskningsarbete samt författar en uppsats, motsvarande 10 veckors heltidsstudier. Uppsatsen behandlas på ett oppositionsseminarium. Vid detta tillfälle skall studenten även konstruktivt kommentera annan uppsats.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna: 

 • självständigt formulera en eller flera sociologiskt/socialpsykologiskt relevanta forskningsfrågor inom uppsatsens ämnesmässiga område. 
 • identifiera och presentera relevant forskning samt diskutera dess relation till de formulerade forskningsfrågorna. 
 • självständigt utforma och motivera en undersökningsdesign i relation till formulerade forskningsfrågor. 

För godkänt moment ska den studerande avseende färdigheter och förmåga kunna: 

 • självständigt utföra en avancerad analys av insamlat material i enlighet med etablerade metoder. 
 • självständigt tillämpa relevanta sociologiska/socialpsykologiska teorier på insamlat material. 
 • skriva vetenskaplig text, i enlighet med etablerade vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia. 
 • presentera och diskutera uppsatsens upplägg, genomförande och resultat muntligt. 

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna: 

 • problematisera och bedöma etiska aspekter i empiriska undersökningar. 
 • samla in, bearbeta, analysera och presentera material utifrån ett etiskt förhållningssätt och i enlighet med etiska riktlinjer. 
 • dra rimliga slutsatser av insamlade material i enlighet med etablerade metoder och etiska riktlinjer. 
 • konstruktivt granska en annan students uppsats beträffande upplägg, genomförande, resultat och slutsatser.

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga kurser (inklusive Sociologi B) under år 1 och 2 på beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. Dessutom krävs minst betyget Godkänd på kursen Sociologi C.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och av par och /eller grupphandledning samt oppositionsseminarier. Vissa inslag, som föreläsningar, kan vara inspelade eller ges i realtid via en lärplattform. Studenten skall ha tillgång till dator och bredbandsuppkoppling. Studenten skall ha möjlighet att ladda ner anvisade program på tillgänglig dator. Seminarierna kan vara obligatoriska. Delar av denna kurs kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom studentens uppsats och aktivt deltagande i övriga examinerande seminarier.  
 
För betyget godkänd (G) på kursen krävs minst godkänt på samtliga examinationer samt godkänd uppsats. För att erhålla betyget väl godkänd (VG) på kursen krävs dessutom omdömet väl godkänd på uppsatsen. Student som erhållit underkänt betyg vid ett provtillfälle har rätt till omprov. Student som erhållit godkänt eller väl godkänt betyg har ej rätt till omprov. 
 
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Därefter anordnas omprovstillfälle nästa gång kursen ges. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos studierektor få byta examinator. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Övriga föreskrifter

Uppsatshandledning ges i normalfallet endast under pågående kurs. 
 
Uppsatsen bör i normalfallet skrivas av två författare tillsammans. Det är ej möjligt att två studenter i ett uppsatspar skriver uppsats på olika nivå (exempelvis C- respektive magister-nivå). Uppsatsförfattarnas arbetsfördelning beskrivs i förord eller metodavsnitt. 
 
Uppsatsarbetet är en campuskurs som förutsätter personlig närvaro för handledning, deltagande i seminarier och samarbete med uppsatspartner. 

Textutkast av olika delar av uppsatsen ska presenteras för handledaren vid minst två tillfällen innan oppositionsversionen skickas in till handledaren.  
 
En tumregel för uppsatsens omfattning är 25-40 sidor. 
 
Det empiriska underlaget som används i uppsatsen ska vid förfrågan finnas tillgängligt för handledare, huvudopponenter och bedömare i sin fullständiga form (rådata).

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 46

Kurslitteratur

Litteratur väljs i samråd med handledaren. Anvisade texter och material kan tillkomma.

Referenslitteratur

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Schött Kristina
Studentens skrivhandbok
3. [bearb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 185 s. :
ISBN: 9789147114085
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Strömquist Siv
Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Åttonde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 280 sidor :
ISBN: 9789151102504
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst