Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i språkdidaktik för ämneslärarexamen, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Language Learning and Teaching for the Degree of Master of Arts in Secondary Education

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 6SD003

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-09-04

Innehåll

Kursen innebär ett systematiskt studium av undervisning och lärande inom området språkdidaktik. Detta omfattar planering och genomförande av en vetenskaplig studie samt dokumentation och redovisning av denna såväl muntligt vid seminarier som skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats. Arbetet med den vetenskapliga uppsatsen förutsätter studier av teorier och tidigare nationell och internationell forskning inom problemområdet.

Kursen bygger på de teoretiska och forskningsmetodologiska kunskaper och färdigheter som studenterna tillägnat sig i ämnesstudier och utbildningsvetenskaplig kärna, och på de insikter i lärarens yrkesroll som nåtts under verksamhetsförlagd utbildning.

Moment 1. Forskningsplanering, 7,5 hp
Momentet behandlar forskningsprocessens delar med tonvikt på formulering av syfte och forskningsfrågor inom området undervisning och lärande inom området språkdidaktik samt utarbetande av en litteraturöversikt med relevans för den planerade studien.

Momentet inleds med en översikt om vetenskapligt förhållningssätt och forskningsprocessen med fokus på formulering av forskningsfrågor, metodval samt teoretisk förankring. Vidare behandlas litteratursökning inom för arbetet relevanta områden samt källkritiska överväganden. Under momentet utarbetas en forskningsplan för den egna studien.

Moment 2. Insamling och analys av material, 7,5 hp
Momentet behandlar forskningsprocessens delar med tonvikt på metoder för insamling och analys av material liksom presentation av preliminära resultat. Vidare ingår utformning av utkast till en vetenskaplig uppsats i enlighet med forskningsområdets konventioner.

Moment 3. Forskningsrapportering, 15 hp
Momentet behandlar forskningsprocessens delar med tonvikt på presentation av resultat och diskussion utifrån studiens forskningsbakgrund. Vidare ingår färdigställande av en vetenskaplig uppsats enligt forskningsområdets konventioner. Följande delar ska vara väl beskrivna och motiverade: syfte och frågeställningar, insamling och analys av material, diskussion av resultaten utifrån studiens forskningsbakgrund. I normalfallet ska rapporten omfatta maximalt 15000 ord. I momentet ingår försvar av det egna arbetet samt opposition på annans examensarbete.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • uppvisa för forskningsuppgiften nöjaktiga kunskaper inom ämnesområdet/ämnet och grundläggande förståelse av för studien relevanta begrepp
 • uppvisa relevant och aktuell kunskap om forskningsområdet genom användning av primär- och sekundärkällor
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap
Färdighet och förmåga
 • självständigt formulera ett syfte och undersökningsbara frågeställningar med relevans för läraryrket
 • välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsproblemet
 • bearbeta, tolka och analysera insamlade data i enlighet med vetenskapliga principer samt redogöra för detta
 • dra slutsatser grundade i egna resultat, tidigare forskning och teorier samt diskutera resultaten i förhållande till yrkesverksamheten
 • strukturera en sammanhängande presentation med väl underbyggda argument
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk med en vetenskaplig stil
 • utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med anvisningar
 • kritiskt och konstruktivt granska vetenskapliga uppsatser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera och kritiskt värdera teorier, egna metod- och materialval, egna och andras lösningar och resultat,
 • diskutera det egna arbetets slutsatser och deras implikationer för framtida forskning
 • motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv
 • diskutera generaliserbarhet och begränsningar i den egna vetenskapliga studien
 • där det är tillämpligt, diskutera forskares ansvar liksom möjliga konsekvenser av forskning, däribland den egna

Behörighetskrav

Univ.: UK I, UK II, Att vara lärare (VFU I), Att undervisa (VFU II) samt
- för ämneslärare med inriktning mot gymnasiet: minst 150 hp i de två undervisningsämnen som ska ingå i examen varav minst 75 hp i det ämne inom vilket examensarbetet skrivs
- för ämneslärare med inriktning mot åk 7-9: minst 120 hp i de tre undervisningsämnen som ska ingå i examen varav minst 60 hp i ingångsämnet eller motsvarande.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av seminarier samt handledning. Under första momentet genomförs ett antal seminarier som behandlar vetenskaplig problemformulering samt sökning av nationella och internationella publikationer inom det aktuella området. Under senare del av kursen genomförs seminarier kring vetenskaplig teori och metod, analys av olika typer av empiriskt material samt områdets konventioner för utformning av forskningsrapporter.

Handledning sker kontinuerligt under kursens gång. Den studerande ska regelbundet rådgöra och diskutera med handledaren om arbetets fortskridande. Under kursens gång genomförs ett antal handledningsseminarier där studenternas egna arbeten presenteras och diskuteras.

Vid ett avslutande seminarium genomför de studerande opposition på varandras arbeten.

Examination

Examinationen av moment 1 görs genom bedömning av inlämnad forskningsplan. I detta moment används endast betygen Godkänd och Underkänd. Godkänt moment 1 är en förutsättning för att kunna examineras på kommande moment.

Examinationen i moment 2 görs genom bedömning av utkast till vetenskaplig uppsats. I detta moment används endast betygen Godkänd och Underkänd. Godkänt moment 2 är en förutsättning för att kunna examineras på kommande moment.

Examinationen av moment 3 görs genom bedömning av färdigställd vetenskaplig uppsats samt försvar av det egna examensarbetet och opposition av annat examensarbete. Vid examinationen av detta moment används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänt läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att identifiera och visa relevant teori och forskning, problematisera forskningsmetodiska frågor samt att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till nationell och internationell forskning, teorier, forskningsetiska principer och yrkesverksamhet. För Väl godkänt på momentet vägs även en väl genomförd opposition in i betyget. Bedömningen ska enligt gällande förordning vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske.

För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på moment 3.

Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Om ordinarie prov genomförs i maj eller juni ska omprov erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Omprov ska erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom ska minst ett andra omprov (ett så kallat uppsamlingsprov) erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall då prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Kurslitteratur

  Stukát Staffan
  Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 208 s. :
  ISBN: 91-44-03615-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  God forskningssed
  Vetenskapsrådet : 2017 :
  Hämtas på
  Obligatorisk

  Dessutom tillkommer för det specifika examensarbetet relevant litteratur.

 • Giltig från: 2016 vecka 46

  Kurslitteratur

  Stukát Staffan
  Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap
  Lund : Studentlitteratur : 2005 : 208 s. :
  ISBN: 91-44-03615-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Svenska skrivregler
  3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
  ISBN: 978-91-47-08460-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Språkrådets skrifter 8.

  God forskningssed
  Vetenskapsrådet : 2011 :
  Hämtas på
  Obligatorisk

  Dessutom tillkommer för det specifika examensarbetet relevant litteratur.