"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete i växtbiologi, 60 hp

Engelskt namn: Degree thesis in Plant biology

Denna kursplan gäller: 2019-03-11 och tillsvidare

Kurskod: 5BI229

Högskolepoäng: 60

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
Molekylärbiologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-13

Innehåll

Examensarbetet ska definieras inom ett av tre huvudområden vid institutionen för fysiologisk botanik: 1. växtfysiologi, 2. växtmolekylär biologi, eller 3. Bioinformatik.
Projektets relevans inom ett bredare forskningsfält av biologisk karaktär ska tydliggöras både i moment 1: rapport och i moment 2: ett muntligt framförande. Den biologiska disciplin kan till exempel definieras som morfologi, utvecklingsbiologi, evolution, ekologi eller bioteknologi.
Innan godkännande av examensarbetet måste studenten ha ingått avtal med handledare och  skrivit en projektplan för kursförloppet med en realistisk tidsplan. För studenter som söker sig till mastersutbildningen vid institutionen för fysiologisk botanik från annan ort än Umeå rekommenderas det att studenten tar kontakt med handledare eller programansvariga för mastersutbildningen minst fyra månader innan kursstart.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:
1 Använda sina ämnesmässiga och vetenskapliga kunskaper och färdigheter för att lösa frågeställningar inom ämnesområdet,
2 tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt,
3 planera, utföra, skriftligt och muntligt redovisa samt försvara en vetenskaplig undersökning inom huvudområdet,
4 självständigt välja en relevant metod/metoder utifrån aktuell frågeställning,
5 redogöra för och analysera centrala teorier och resultat samt värdera för undersökningen relevanta teorier inom det valda ämnesområdet
6 utföra ett arbete vars omfattning motsvarar kursens omfattning
7 kritiskt granska och kommentera ett mastersarbete
8 visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd dessutom kunna:
1 Planera, utföra och redovisa ett projekt inom givna tidsramar,
2 visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och självständigt inhämta ny kunskap för att lösa uppgiften,
3  med en logisk och kommunikativ precision både skriftligt och muntligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
4 konstruktivt opponera på ett annat masterarbete

Behörighetskrav

200 hp varav minst 15 hp inom huvudområdet kemi och 60 hp inom huvudområdet biologi där minst 30 hp ska vara inom växtbiologi och cell- och molekylärbiologi. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska B/6. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen omfattar relevanta laborationer, gruppdiskussioner, regelbundna möten med handledare, samt guidning i muntlig och skriftlig forskningsdokumentation och redovisning. Kurslitteratur efter överenskommelse med handledaren.

Examination

Examinationen sker genom att det självständiga arbetet dokumenteras i en skriftlig rapport enligt de formalia som gäller för institutionen för fysiologisk botaniks examensarbeten. I examinationen ingår också att rapporten presenteras och försvaras vid ett seminarium, samt att   en opposition på en annan rapport genomförs. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Studerande som underkänts vid prov har rätt att skriva omprov  för att få godkänt betyg (HF 6 kap. 22 §). Studerande som två gånger underkänts, har rätt att hos prefekten för fysiologisk botanik begära att en annan lärare utses för att betygsätta. Den som godkänts får ej skriva  omprov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.