Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Examensarbete I, 7,5 hp

Engelskt namn: Scientific project I

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 3OT127

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
Oral hälsa: Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning

Beslutad av: programrådet för odontologiska utbildningar, 2010-11-12

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2017-10-17

Innehåll

Kursen ges inom tandhygienistprogrammet, termin 4.
Examensarbete i form av projektplan med etiska reflektioner inom Oral hälsa:
Litteratursökning och kritisk granskning
Vetenskapliga teorier och metoder
Samhälleliga och etiska aspekter
Presentation och opposition

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • beskriva grundläggande vetenskaplig teori och metod
 • beskriva ge exempel på vetenskaplig litteratur inom Oral hälsa.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna
 • identifiera och formulera en vetenskaplig frågeställning inom Oral hälsa
 • söka vetenskaplig information
 • skriva en projektplan, utformad enligt anvisning och lämplig att genomföra som ett examensarbete om 15 hp, inom ämnet oral hälsa
 • presentera projektplanen inklusive etiska aspekter
 • muntligt presentera projektplanen samt motivera syfte och val av metod
 • konstruktivt diskutera andra projektplaner
 • beakta kommentarer från granskare i färdigställandet av en slutlig version av projektplanen
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska kunna
 • kritiskt förhålla sig till sökt information och reflektera över vetenskapliga aspekter
 • reflektera över etiska och samhälleliga aspekter, inklusive mänskliga rättigheter, i examensarbetet
 • reflektera över forsknings- och utvecklingsarbete inom examensarbetets inriktning
 • identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap inom vetenskaplig teori och metod

Behörighetskrav

Univ: För att påbörja Examensarbete I ska den studerande vara godkänd på alla kurser tillhörande termin 2 inom tandhygienistprogrammet samt ha genomgått samtliga kurser inom tandhygienistprogrammet vilka tidsmässigt föregår denna kurs eller ha motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av självständigt arbete och seminarier. Arbetet innefattar en projektplan, lämplig att genomföra som ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Projektplanen utformas i par, men i undantagsfall kan den studerande arbeta enskilt efter beslut av examinator. Den studerande för loggbok över den egna insatsen. Handledning ges i viss omfattning under kursens gång. Seminarierna är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras. Den som har antagits och registrerats på en kurs har rätt att erhålla handledning under den tidsperiod som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till.  

 

Examination

Examinationsformer
Den studerandes prestationer bedöms genom muntlig och skriftlig presentation av uppsats och opposition av annat skriftligt arbete samt diskussion vid seminarium, handledarens bedömning av arbetsprocessen samt loggbok. Som betyg används en två gradig betygsskala, godkänd eller underkänd.

För godkänt betyg krävs att examinator godkänt det skriftliga arbetet, att muntlig presentation och opposition godkänts, att loggbok lämnats in samt att det godkända skriftliga arbetet har lämnats in för arkivering vid institutionen för odontologi.
Inlämningen av en reviderad version av ett av examinator underkänt skriftligt arbete ses som ett examinationstillfälle; efter tredje versionen kan examinator välja att hänvisa studenten till att examineras nästa gång kursen ges, om den ges senast nästa läsår.


Antal provtillfällen
Studerande som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen inte överskrids. Antal tillfällen som en studerande får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller en del av kurs är begränsat till fem. Antalet omgångar av praktiska utbildningsperioder eller praktisk kurs är begränsat till sammanlagt två. Tre provtillfällen erbjuds per kursomgång.  Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år. Om den studerande efter tre prov fortfarande inte har godkänt betyg kan den studerande ansöka om eller rekommenderas att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller till programrådet för de odontologiska programmen (PRO), på delegation av fakultetsnämnden. I de fall prov eller praktik inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två ytterligare tillfällen upp till två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla. Vad avser praktiska moment gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Byte av examinator
Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program(PRO).

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.