Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete II, 15 hp

Engelskt namn: Scientific Project

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 3OT057

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning

Beslutad av: programrådet för odontologiska utbildningar, 2010-11-12

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2016-09-21

Innehåll

Kursen ges inom tandhygienistprogrammet termin 6 och påbyggnadsprogrammet i oral hälsa termin 2.
Skriftligt examensarbete inom Oral hälsa på vetenskaplig grund.
Reflektioner över etiska och samhälleliga aspekter.
Muntlig presentation.
Opponentskap.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • redogöra för vetenskaplig grund och tillämpliga metoder inom området Oral hälsa

Färdigheter och förmåga  
Den studerande ska kunna
 • planera och genomföra ett examensarbete inom ämnet Oral hälsa
 • söka relevant vetenskaplig litteratur
 • värdera och kritiskt tolka relevant information
 • självständigt identifiera, formulera och definiera en frågeställning
 • muntligt och skriftligt presentera och diskutera information, frågeställningar och lösningar i arbetet
 • konstruktivt opponera på ett annat examensarbete
 • beakta kommentarer från granskare i färdigställandet av en slutlig version

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
Den studerande ska kunna
 • kritiskt förhålla sig till information och reflektera över relevanta vetenskapliga aspekter
 • reflektera över etiska och samhälleliga aspekter, inklusive mänskliga rättigheter
 • reflektera över forsknings- och utvecklingsarbete inom examensarbetets inriktning
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin vetenskapliga kompetens

Behörighetskrav

Univ: Grundläggande behörighet.
Tandhygienistexamen 120 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper samt godkänt resultat i delkursen Pedodonti II/Vetenskaplig metodik i kursen Oral hälsa V.
Möjligheten finns för redan legitimerade tandhygienister med kortare utbildning att ansöka om dispens.

Undervisningens upplägg

Kursupplägget innefattar självständigt arbete, handledning och seminarier. Den studerande planerar och genomför i samråd med handledare en empirisk undersökning eller litteraturstudie med systematisk ansats inom ämnet oral hälsa.
Den studerande skriver, presenterar och försvarar en vetenskaplig rapport i form av en uppsats. Den studerande ska även opponera på annan uppsats. Examensarbetet utformas i par, men i undantagsfall kan examinatorn besluta att den studerande arbetar enskilt. Den studerande för loggbok över den egna insatsen. Seminarierna är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

 

Examination

Examinationsformer
Den studerandes prestationer bedöms genom muntlig och skriftlig presentation av uppsats och opposition och diskussion av annan projektplan vid seminarium, handledarens bedömning av arbetsprocessen samt loggbok. Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd eller underkänd. För godkänt betyg krävs att det skriftliga arbetet godkänts av examinator, att muntlig presentation och opposition godkänts, att loggbok lämnats in samt att det skriftliga arbetet har lämnats in för arkivering vid institutionen för odontologi.

Antal provtillfällen
Studerande som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen inte överskrids. Antal tillfällen som en studerande får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller en del av kurs är begränsat till fem. Antalet omgångar av praktiska utbildningsperioder eller praktisk kurs är begränsat till sammanlagt två. Tre provtillfällen erbjuds per kursomgång.  Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år. Om den studerande efter tre prov fortfarande inte har godkänt betyg kan den studerande ansöka om eller rekommenderas att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller till programrådet för de odontologiska programmen (PRO), på delegation av fakultetsnämnden. I de fall prov eller praktik inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.

Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två ytterligare tillfällen upp till två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla. Vad avser praktiska moment gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Byte av examinator
Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program(PRO).

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 35

Henricson Maria
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur AB : 2017 : 510 sidor :
ISBN: 978-91-44-11328-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album