Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Examensarbete inom Biomedicinsk laboratorievetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Scientific Report within Biomedical Laboratory Science

Denna kursplan gäller: 2017-07-03 och tillsvidare

Kurskod: 3BL105

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2015-05-26

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2016-12-06

Innehåll

Kursen omfattar ett individuellt fördjupningsarbete av en experimentell eller klinisk studie inom ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Kursen omfattar planering, experimentellt eller kliniskt arbete, bearbetning, resultatsammanställning, tolkning, analys, författande av uppsats, skriftlig och muntlig presentation, samt kritisk granskning av ett examensarbete. I kursen ingår även sökning och värdering av relevant litteratur.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande:
•    kunna tillgodogöra sig handledning 
•    självständigt, utifrån anvisningar kunna planera och genomföra laborativa moment/undersökningar 
•    kunna analysera och tolka resultat från laborativa moment/undersökningar
•    kunna sammanställa och presentera resultat 
•    kunna författa ett examensarbete vars disposition följer ett vetenskapligt manuskript
•    kunna skriva en sammanfattning av sitt examensarbete
•    kunna muntligen presentera vetenskapliga resultat
•    kunna kritiskt granska ett examensarbete.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 142 hp inom programmet. Dispens från ovanstående söks hos programrådet. Ansökan ska vara studierektor tillhanda fyra veckor in på vårterminen. 
 

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av individuellt arbete där den studerande får vetenskaplig handledning vid ett laboratorium/avdelning där projektet utförs. Inlämning av projektplan samt två utkast till lärare är obligatoriskt. Feedback på rapporten ges av lärare, dessutom ingår en gruppträff med lärare. 

Examination

Examination av kursen sker individuellt och ger betyget godkänd eller underkänd. För godkänd kurs krävs genomförda, analyserade och tolkade experiment/undersökningar, godkänd muntlig och skriftlig presentation av det egna examensarbetet samt ha kritiskt granskat ett examensarbete. Den studerande som blir underkänd på kursen erbjuds ett nytt utbildningstillfälle. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfälle garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Studerande som underkänts på moment har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studie¬rektor och beslut fattas av programrådet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.