"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning för ämneslärarexamen (UVK) - grundnivå, 15 hp

Engelskt namn: Degree Project - First Cycle

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 6KP004

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-05-25

Innehåll

Kursen innebär ett systematiskt studium av undervisning och lärande i ett skolämne som ska ingå i den studerandes examen. Studien omfattar ämnesval, planering, genomförande samt dokumentation och redovisning i form av en vetenskaplig uppsats. I kursen ingår studier av tidigare forskning inom problemområdet samt en forskningsmetodisk översikt med särskild koppling till aktuella teman. 

I kursen behandlas forskningsprocessens alla delar. Inledningsvis fokuseras formulering av syfte och forskningsfrågor samt utarbetande av en litteraturöversikt med relevans för den planerade studien. Studier av metoder för insamling och analys av material ingår också. I kursens senare del fokuseras genomförande av studien samt rapportering och diskussion av denna i form av en vetenskaplig uppsats. I kursen ingår försvar av det egna arbetet samt opposition på annans examensarbete.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • uppvisa ändamålsenliga ämneskunskaper och grundläggande förståelse av ämnesområdets nyckelbegrepp,
 • uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap,
 • visa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur,

Färdighet och förmåga

 • formulera ett tydligt syfte och undersökningsbara frågeställningar med relevans för läraryrket,
 • söka och granska tidigare forskning med relevans för studien,
 • beskriva, diskutera samt motivera val och användning av vetenskapliga metoder i studien,
 • samla in och analysera data med relevans för studien i enlighet med vetenskapliga och etiska riktlinjer,
 • analysera insamlade data och dra slutsatser i relation till tidigare forskning,
 • rapportera den egna studien i en uppsats enligt vetenskaplig praxis, 
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk med en vetenskaplig stil, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt och konstruktivt granska andra studenters examensarbeten,
 • diskutera den egna uppsatsen samt medstudenters uppsatser i förhållande till den pedagogiska yrkesverksamheten. 

Behörighetskrav

Univ: Minst 35 hp godkända studier i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) där kunskaper inom områdena skolans uppdrag, undervisning och lärande samt bedömning ska ingå liksom minst 3 hp ämnesdidaktik, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Examensarbetet genomförs enskilt eller i par. Undervisningen består av handledning individuellt och i grupp samt seminarier där examensarbetets olika delar diskuteras. 
 
Handledning sker kontinuerligt under kursens gång. Den studerande ska regelbundet rådgöra och diskutera med handledaren om arbetets fortskridande. Under kursens gång genomförs ett antal handledningsseminarier där studenternas egna arbeten presenteras och diskuteras. Vid ett avslutande seminarium genomför de studerande opposition på varandras arbeten.

Examination

Kursen examineras genom bedömning av en muntlig opposition, ett skriftligt oppositionsprotokoll och en skriftlig uppsats. 
 
Vid slutseminariet examineras studenternas individuella förmåga att muntligt diskutera medstudenters uppsatser liksom att försvara det egna arbetet och bedöms med Godkänd eller Underkänd. Det skriftliga oppositionsprotokollet examinerar studenternas individuella förmåga att granska och värdera medstudenters uppsatser och bedöms med Godkänd eller Underkänd. Slutversionen av uppsatsen bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.  
 
Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget godkänd krävs att alla examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget väl godkänd på kursen krävs dessutom att uppsatsen är väl godkänd.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 
 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen genomgått större förändringar garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 
Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den tid då kurstillfället ges. Studerande som inte avslutat arbetet med uppsatsen kan efter begäran hos kursansvarig institution beviljas omregistrering och erhålla ytterligare handledning.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.