Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (UK), 15 hp

Engelskt namn: Degree Project

Denna kursplan gäller: 2017-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 6PE235

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-11-11

Innehåll

Kursen innebär ett systematiskt studium av pedagogisk yrkesverksamhet och omfattar ämnesval, planering, genomförande samt dokumentation och redovisning av detta i form av ett självständigt arbete (uppsats). I det självständiga arbetet ingår planering, motiverande av metodval, genomförande, systematisk dokumentation av en empirisk undersökning samt redovisning av detta i form av en uppsats. Kursen bygger på de teoretiska och forskningsmetodologiska kunskaper och färdigheter som studenterna tillägnat sig i ämnesstudier och utbildningsvetenskaplig kärna.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
 • redogöra för och diskutera relevanta teorier, forskningsmetoder och forskningsresultat i anslutning till en forskningsfråga,
Färdighet och förmåga
 • identifiera, formulera och avgränsa forskningsfrågor mot bakgrund av tidigare ämnesdidaktisk forskning och ämneslärarens yrkesroll,
 • välja och motivera forskningsmetod mot bakgrund av vald forskningsfråga,
 • planera och genomföra en vetenskaplig studie samt analysera och tolka resultatet mot bakgrund av tidigare forskning,
 • samla, bearbeta och analysera data i enlighet med vetenskapliga principer,
 • presentera och diskutera egna och andras vetenskapliga resultat muntligt och skriftligt i förhållande till aktuell forskning och den egna inriktningen,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • tillämpa relevanta metodologiska och etiska kriterier för att värdera forskningsplaner,
 • diskutera, reflektera och kritiskt granska forskningsmetoder och forskningsresultat både muntligt och skriftligt
 • konstruktivt såväl kunna ge som ta emot kritik
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för den egna vetenskapliga kompetensutvecklingen
 • kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över både egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik.

Behörighetskrav

Univ: 'Utbildningens vilkor och samhälleliga funktion (UK)' 7,5 hp eller motsvarande, 'Undervisning och lärande läroplansteori och didaktik med VFU (UK, VFU)' 9 hp eller motsvarande, 'Den professionella läraren I: Barns utveckling, specialpedagogik, sociala realtioner och kommunikation (UK)' 7,5 hp eller motsvarande, samt 'Den professionella läraren II: Uppdrag, ledarskap och undervisning (UK)' 7,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av introduktion, handledning, litteraturstudier samt ett obligatoriskt avslutande seminarium. Vid det avslutande seminariet presenteras arbetet och de studerande genomför opposition på varandras arbeten.
 
Examensarbetet genomförs enskilt. Kursen genomförs genom handledning samt genom fältarbete och litteraturstudier. Den studerande skall hålla handledaren informerad om arbetets fortskridande.

Examination

För godkänd kurs krävs att den studerande presenterat och försvarat ett eget självständigt arbete (examensarbete) som godkänts samt genomfört en godkänd opposition på ett annat arbete.

Vid examination av det färdigställda självständiga arbetet används betygsgraderna väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget väl godkänt (VG) läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att identifiera och visa relevant teori och forskning, problematisera forskningsmetodiska frågor samt att på ett reflekterande och självständigt sätt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till nationell och internationell forskning, teorier, forskningsetiska principer i ett för lärarprofessionen relevant helhetsperspektiv. Vid examinationen vid det avslutande seminariet (försvar, opposition och presentation) används endast betygen godkänt (G) och underkänt (U). För väl godkänt (VG) på kursen vägs dock även en väl genomförd opposition in i betyget.

Vid bedömning av det självständiga arbetet och där studentens prestationer inte helt uppfyller målen för godkänt resultat får examinator, istället för att besluta om underkänt resultat, besluta om möjlighet till komplettering för att uppnå målen för godkänt resultat. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats resultatet men före nästa examinationstillfälle.

Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och förnyad praktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Vidare har student enligt artikel 2.3 i Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, ifall samarbetsproblem eller andra liknande särskilda skäl föreligger, rätt att få frågan prövad angående byte av handledare eller examinator. Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator eller handledare enligt ovan ska ställas till prefekt vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter


Handledning
Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den tid då kursen ges. På förfrågan av studenten kan återstående tid eventuellt nyttjas under följande termin för efterarbete och eventuella kompletteringar i mån av tillgängliga resurser om handledaren så beslutar.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1–501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Programtillhörighet
Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Kompletterande pedagogisk utbildning med förhöjd studietakt.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.