Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp

Engelskt namn: Degree Project with a Focus on Subject Didactics

Denna kursplan gäller: 2015-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 6ES068

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-10-16

Innehåll

Kursen innebär ett systematiskt studium av pedagogisk yrkesverksamhet och omfattar ämnesval, avgränsning och formulering av forskningsbara frågor. Vidare ingår planering, motiverande av metodval, genomförande, systematisk dokumentation av en empirisk undersökning samt redovisning av detta i form av en uppsats.

I kursen ingår studier av teorier och tidigare forskning inom problemområdet samt en forskningsmetodisk fördjupning. Opposition på ett examensarbete och försvar av det egna examensarbetet är vidare en del av kursen.
 
Kursen bygger på de teoretiska och forskningsmetodologiska kunskaper och färdigheter som studenterna tillägnat sig i ämnesstudier och utbildningsvetenskaplig kärna.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande utifrån ett övergripande forskningsproblem kunna:
Kunskap och förståelse
  • redogöra för och diskutera relevanta teorier, forskningsmetoder och forskningsresultat i anslutning till en forskningsfråga
Färdighet och förmåga
  • kunna identifiera, formulera och avgränsa forskningsfrågor mot bakgrund av tidigare ämnesdidaktisk forskning och ämneslärarens yrkesroll
  • kunna välja och motivera forskningsmetod mot bakgrund av vald forskningsfråga
  • kunna planera och genomföra en vetenskaplig studie samt analysera och tolka resultatet mot bakgrund av tidigare forskning
  • kunna samla, bearbeta och analysera data i enlighet med vetenskapliga principer
  • kunna presentera och diskutera egna och andras vetenskapliga resultat muntligt och skriftligt, i förhållande till aktuell forskning och den egna inriktningen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • tillämpa relevanta metodologiska och etiska kriterier för att värdera forskningsplaner
  • kunna diskutera, reflektera och kritiskt granska forskningsmetoder och forskningsresultat både muntligt och skriftligt
  • konstruktivt såväl kunna ge som ta emot kritik
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för den egna vetenskapliga kompetensutvecklingen

Behörighetskrav

Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 2, 15 hp, eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av introduktion, handledning såväl gruppvis som individuell, litteraturstudier samt seminarier där planering och genomförande av arbetet presenteras och ventileras. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. Vid det avslutande seminariet genomför de studerande opposition på varandras arbeten.
 
Examensarbetet genomförs enskilt eller i par. Kursen genomförs genom handledning enskilt och i grupp samt genom fältarbete och litteraturstudier. Den studerande skall hålla handledaren informerad om arbetets fortskridande.

Examination

För godkänd kurs krävs att den studerande deltagit aktivt vid de obligatoriska seminarierna, presenterat och försvarat ett examensarbete som godkänts samt genomfört en godkänd opposition på ett annat arbete.
 
För betyget väl godkänt läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att tillämpa forskningsmetodiska kunskaper samt att självständigt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till tidigare forskning, teorier och yrkesverksamhet.
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända där betyget utgörs av examinators samlade bedömning av den studerandes examinerade resultat.

Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att föra samman olika innehållsliga delar till ett för lärarprofessionens relevanta helhetsperspektiv. Välgrundade tolkningar och kritisk analys är centrala.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.
 
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och förnyad praktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
 
 En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för estetisla ämnen i lärarutbildningen.

Tillgodoräknande av kurs/del av kurs
Se information: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.