Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete speciallärarprogrammet med specialisering mot utvecklingsstörning, 15 hp

Engelskt namn: Degree Project for the Postgraduate Diploma in Special Needs Training with Specialisation in Learning Disabilities

Denna kursplan gäller: 2019-04-22 och tillsvidare

Kurskod: 6SP059

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2019-04-24

Innehåll

Genom deltagande i kursen får studenten träning under handledning för att självständigt kunna planera, genomföra och skriva ett examensarbete inom det specialpedagogiska området. Det innebär att ett vetenskapligt problem formuleras, undersöks, analyseras, tolkas och diskuteras i enlighet med vetenskaplig praxis. Teoretiska perspektiv, metodologiska överväganden och etiska aspekter tillämpas och fördjupas i relation till valt ämne. Under kursen får studenten fördjupade kunskaper om vetenskapsteoretiska traditioner och förhållningssätt genom handledning, seminarier och självständigt arbete. Genom deltagande i kursaktiviteterna tränas studentens förmåga att systematiskt bearbeta och värdera information med relevans för valt forskningsproblem.

Förväntade studieresultat

Examensarbete speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning, 15 hp
Degree Project Special Teacher Programme for Developmental Disabilities, 15 hp

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • visa bred kunskap om det forskningsområde som examensarbetet är en del av
 • visa fördjupad kunskap om aktuell forskning, såväl nationell som internationell, av relevans för den problematik som behandlas i examensarbetet
 • visa fördjupad kunskap och förståelse för val och användning av vetenskapliga teorier och metoder
Färdighet och förmåga
 • självständigt formulera, systematiskt genomföra och rapportera en vetenskaplig studie inom det specialpedagogiska området med relevans för vald specialisering
 • självständigt genomföra och skriva en teoretiskt förankrad analys av insamlade data
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • diskutera och försvara sitt examensarbete, kritiskt granska och värdera samt diskutera medstudenters examensarbeten
 • föra en fördjupad diskussion om relevanta samhälleliga och etiska aspekter i det egna arbetet och vid granskning av medstudenters examensarbeten
 • självständigt värdera relationen mellan den egna kunskapsproduktionen och befintlig specialpedagogisk forskning

Behörighetskrav

Introduktion till det specialpedagogiska fältet 7,5 hp, Specialpedagogens och Speciallärarens yrkesfunktion 15 hp. Därutöver ytterligare godkända kurser om minst 22,5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
 • Aktivt deltagande i ett muntligt seminarium (U/G)
 • Individuell muntlig opposition vid slutseminarium (U/G)
 • Individuell muntligt försvar av det egna examensarbetet/uppsatsen vid slutseminarium (U/G)
 • Individuell (alternativt i par) skriftlig uppsats/examensarbete (U/G/VG)
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. I de fall då prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på examensarbetet samt ett godkänt betyg på övriga uppgifter.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 17

Erikson Martin G.
Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 121 s. :
ISBN: 978-91-44-04817-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Därutöver tillkommer valbar litteratur.