"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete, 30 hp

Engelskt namn: Degree project

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 3ME122

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Anestesiologi och intensivvård

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-11-10

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2022-04-05

Innehåll

Under kursen genomförs ett enskilt, självständigt, vetenskapligt examensarbete, som redovisas muntligen och skriftligen. Examensarbetet kan utgöras av en vetenskaplig studie som är experimentell, klinisk, epidemiologisk, kvalitativ, en fallstudie eller en statistisk metaanalys. Det ingående projektet skall till en betydande del innebära en fördjupning inom ämnet medicin, det vill säga att medicinska kunskaper ska tillämpas och fördjupas.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs skall studenten:

 • ha såväl bred som djup kunskap inom ett avgränsat medicinskt forskningsområde.
 • kunna redogöra för och presentera en medicinsk frågeställnings vetenskapliga grund och visa insikt i aktuell relevant forskning.
 • kunna redogöra för och presentera en medicinsk frågeställnings vetenskapliga metoder och redogöra för dess möjligheter och begränsningar.
 • kunna redogöra för och presentera en vetenskaplig frågeställnings etiska principer.

Färdigheter och förmåga: 
Efter avslutad kurs skall studenten ha förmåga att:

 • identifiera, söka, selektera samt använda information från tillförlitliga källor i planering och redovisning av ett avgränsat medicinskt forskningsområde.
 • skriva en projektplan, på engelska, som genom adekvat studiedesign och forskningsmetodik adresserar en avgränsad medicinsk frågeställning.
 • diskutera studiedesign och forskningsmetodik inom ett avgränsat vetenskapligt forskningsområde, med hänsyn till möjligheter och begränsningar.
 • genomföra ett vetenskapligt arbete med medicinsk anknytning baserat på projektplanen.
 • skriftligt, i form av en vetenskaplig artikel på engelska, kunna framställa, förmedla, diskutera, och försvara ett avgränsat vetenskapligt arbete.
 • muntligt kunna framställa, förmedla, diskutera, försvara och opponera på, ett avgränsat vetenskapligt arbete, för olika målgrupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad kurs skall studenten ha förmåga att:

 • identifiera sitt behov av att fortlöpande utveckla sin kompetens inom forsknings- och utvecklingsarbete samt inom det medicinska området.
 • genomföra ett enskilt självständigt vetenskapligt arbete som tillämpar sambandet mellan hypotes → data → analys → slutsats.
 • tillämpa ett professionellt förhållningssätt i dialog och samarbete med studenter, lärare och medarbetare.

Behörighetskrav

Godkänt på Introduktionskurs, Cellens struktur och funktion, Organsystemens struktur och funktion, Attack och försvar, Sjukdomslära, symtom och diagnostik, Klinisk propedeutik, Klinisk kurs 1, Klinisk kurs 2, Klinisk kurs 3, samt modulen Verksamhetsintegrerat lärande från kursen Klinisk kurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Examensarbetet utförs under handledning av disputerad person med reell anknytning till institution vid medicinska fakulteten, Umeå universitet. Handledare är skyldig att ge minst 30 timmar handledning. Handledaren ansvarar för vetenskaplig frågeställning och att resurser för projektets genomförande finns. Handledaren ska också avgöra om, och se till att, human och/eller djuretiktillstånd är nödvändigt för projektets genomförande finns. Handledning anpassas till den studerandes och projektets behov och kan vara enskilt och/eller i grupp. Överenskommelse mellan handledare och student om examensarbetets innehåll och genomförande bekräftas med bådas underskrift av projektdeklarationen. Genomförandet av projektet (modul 2) kan förläggas utanför Umeå universitet och handledaren ansvarar då för att en extern projektledare utses. Studenter har rätt till handledning under den tid kursen går samt, i de fall studenten inte blir färdig under denna tid, få handledning inom rimliga gränser.

Under kursens gång ges föreläsningar i för kursen relevanta ämnen som t.ex. grundläggande statistik, studiedesign och etik.  Tre obligatoriska seminarier, under ledning av projektkoordinatorerna, genomförs under kursens gång.

Undervisningen bedrivs på fyra studieorter; Umeå, Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men vissa kursmoment kan komma att ges på engelska. Vissa inlämningsuppgifter ska skrivas på engelska. Delar av undervisningen sker med användande av informations- och kommunikationsteknologi.

Examination

För att bli godkänd på hela kursen krävs att följande moduler är godkända:

 • Arbetsplanering (5 hp)
  • Examinationen sker genom en skriftlig projektplan utformad enligt angivna riktlinjer samt vid ett seminarium i projektkoordinatorgruppen där aktivt deltagande krävs.

 • Projektets genomförande och muntlig projektredovisning (17,5 hp)
  • Examineras vid ett mittseminarium i projektkoordinatorgruppen, där aktivt deltagande krävs, samt med handledares bedömning av genomförandet och handledares intyg om muntlig redovisning av projektet vid enhet/institution där arbetet utförs.

 • Muntlig och skriftlig presentation (6,9 hp)
  • Muntlig presentation examination genom ett förseminarium i projektkoordinatorgruppen samt i form av ett muntligt föredrag med obligatorisk närvaro och aktivt deltagande. Aktivt deltagande examineras genom försvar av eget arbete och kritisk granskning av andras arbeten, vilket innefattar muntlig presentation och skriftlig rapport. Den skriftliga presentationen av projektarbetet examineras genom en skriftlig vetenskaplig uppsats utformad enligt angivna krav och inlämnad efter godkännande av handledare.

 • Kursportfölj 0,6 hp
  • Genomfört progresstest och godkänd individuell studieplan inklusive reflektion om progress mot examensmålen.
  • Under kursen sker fortlöpande bedömning av professionellt förhållningssätt gentemot studenter, lärare, och medarbetare.

Regelverk kring examination
På de skriftliga och praktiska proven samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

En studerande som blivit underkänd i en examination har rätt att prövas efter samma kursplan som vid ordinarie prov vid ytterligare 5 tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Om inte godkänt resultat har uppnåtts efter två prov på kurs eller en del av kurs har den studerande rätt, att efter skriftlig begäran hos Programrådet för läkarutbildningen (PRL), få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.  Efter fyra underkända examinationer kan den studerande ansöka hos PRL om att få omregistreras på kursen. Det ger inte ytterligare provtillfällen utöver de som följer av förstagångsregistreringen men ger en möjlighet att genomföra läraktiviteterna på kursen ytterligare en gång.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter krävs att studenten uppvisar ett professionellt förhållningssätt inklusive att mottagande verksamhets direktiv för klädsel och hygien efterlevs.

Om verksamheten vägrar ta emot student på grund av dennes brist på professionellt förhållningssätt kan lärosätet inte garantera tillgång till praktikplats. I dessa fall kan då heller inte examinationer som baseras på bedömningar på praktikplatsen genomföras.

Student som fått betyget underkänt på verksamhetsintegrerat lärande erbjuds, i mån av ledig praktikplats, ett nytt praktiktillfälle som till sitt innehåll motsvarar den underkända perioden. Antalet provtillfällen på verksamhetsintegrerat lärande är begränsat till två.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter students begäran om anpassad examinationsform ska examinator skyndsamt utreda och fatta beslut i. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Student som inte har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (så kallat omprov) på kurs där studenten någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen inte överskrids. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle

Vid speciella examinationsformer där de angivna tidsgränserna för det första omprovet skulle leda till orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller tredje part är det möjligt att göra undantag från tidskravet. För att undantag ska vara tillåtet krävs att:

 • examinationsformen är tydligt motiverad utifrån kursplanens mål och inte kan ersättas av annan uppgift
 • det första omprovet i normal fallet erbjuds senast nästkommande termin
 • examinationsformen omfattar maximalt 15 högskolepoäng

Vid verksamhetsintegrerat lärande där de ovan angivna tidsgränserna för det första omprovet (se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, FS 1.1-2368-18) skulle leda till orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller tredje part är det möjligt att göra undantag från tidskravet. För att undantag ska vara tillåtet krävs att:

 • examinationsformen är tydligt motiverad utifrån kursplanens mål och inte kan ersättas av annan uppgift
 • det första omprovet i normal fallet erbjuds senast nästkommande termin

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges möjlighet att göra omprov på kursen upp till två år från den tidpunkt då förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför det verksamhetsintegrerade lärandet erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk studenter kan utsättas för under det verksamhetsintegrerade lärandet och som det också går att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Studietid
Under det verksamhetsintegrerade lärandet kan tjänstgöring förekomma på kvällar, nätter och helger.

Forskaraspirantprogrammet
Medicinska fakultetens forskaraspirantverksamhet betraktas som alternativ studiegång för kursen och dessa programstudenter ska examineras tidigast efter termin 9 av Läkarprogrammet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.