Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Examensarbete, 30 hp

Engelskt namn: Scientific work

Denna kursplan gäller: 2019-09-09 och tillsvidare

Kurskod: 3BL081

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Prgoramrådet för biomedicinsk analyterprogrammet, 2009-06-01

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-12-12

Innehåll

Kursen omfattar ett individuellt fördjupningsarbete av en experimentell eller klinisk studie inom ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Under kursen studeras forskningsprocessen, vilket omfattar planering och utförande av ett experimentellt eller kliniskt arbete, bearbetning, resultatsammanställning, tolkning och analys. Detta redovisas skriftligen i en uppsats samt med en muntlig presentation. I kursen ingår även kritisk granskning av ett examensarbete samt litteratursökning av relevant litteratur.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande:

Färdighet och förmåga
Den studerande ska
*    självständigt, utifrån anvisningar kunna planera och genomföra laborativa moment/undersökningar
*    kunna analysera och tolka resultat från laborativa moment/undersökningar
*    kunna sammanställa och presentera resultat
*    kunna författa ett examensarbete vars disposition följer ett vetenskapligt manuskript
*    kunna muntligen presentera vetenskapliga resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
*    kunna tillgodogöra sig handledning
*    kunna kritiskt granska ett examensarbete

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng inom biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av individuellt arbete där den studerande får vetenskaplig handledning vid ett laboratorium/avdelning där forskning bedrivs. Dessutom sker träffar med fokus på vetenskaplig dokumentation och metodik.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig och muntlig presentation av det egna examensarbetet samt att ha kritiskt granskat ett examensarbete. Den studerande som blir underkänd under projektarbetet erbjuds ett nytt utbildningstillfälle. Studerande som underkänts på moment har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas av programrådet.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 
Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på  professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.
 
www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.