"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensprojekt i avancerad produktdesign, 30 hp

Engelskt namn: Degree Project in Advanced Product Design

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID201

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-02-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursens syfte är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga som behövs för att arbeta professionellt som produktdesigner och består av följande faser:

1. Faktainsamling (6 hp)
Examensarbetets första fas omfattar faktainsamling där fokus ligger på att utforska problemområdet, definiera relevanta designproblem samt planera det fortsatta designarbetet.

2. Självständigt designarbete (19,5 hp)
Examensarbetet andra fas utförs som en designprocess. Fokus för kursen är visa prov på förmåga att kommunicera och samarbeta på ett professionellt sätt med experter inom samma eller annat ämnesområde, med projektpartners och med presumtiva användare av den tänkta produkten. Som en del av examinationen skall studenten på ett professionellt sätt redogöra för designprocessen, argumentera för relevanta fakta, samhällelig kontext samt ett användarfokus för att motivera metoder, teknik och verktyg som använts för att utföra, förklara och visualisera processen och resultatet.

3. Presentation (4,5 hp)
Examensarbetet presenteras skriftligt i rapportform, muntligt och visuellt i presentationsform, samt i utställningsform.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Identifiera och definiera ett relevant designproblem med hög komplexitet inom området avancerad produktdesign, samt argumentera för dess relevans i relation till både yrkesområde och samhällskontext med ett tydligt användarfokuserat synsätt.
  • Uppvisa kunskaper i egen projektledning på ett professionellt sätt genom upprättande av en tidsplan som beskriver projektrelaterade aktiviteter inklusive tidsuppskattning av dessa.
  • Kommunicera sakkunnigt med både experter och lekmän inom designområdet, såväl som med yrkesmän inom andra områden under olika faser av projektet.
  • Uppvisa mognad vid urval, genomförande, analys och dokumentation av de metoder som används vid den inledande undersökningen och användar- och fältstudier.

Färdighet och förmåga

  • Självständigt upprätta och genomföra ett designprojekt ämnat att skapa en produkt eller lösning på det definierade designproblemet.
  • Demonstrera förmåga att implementera och utveckla idéer genom att välja lämpliga medel för kreativ utforskning, visualisering och skapande i relation till projektets förutsättningar.
  • Uppvisa mognad vid val av metoder för att utvärdera och validera initiala designkoncept och det slutliga designförslaget.
  • Visualisera och visa förståelse för teknologi, funktion och användningen av det slutliga designförslaget samt att illustrera det i kontext och ur användarens perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Självständigt visualisera slutresultatet av designprojektet i form av avancerade visualiseringar och presentationsmaterial för att kommunicera och främja en dialog om de avsedda konsekvenserna av designkonceptet från ett konstnärligt, samhälleligt och etiskt perspektiv.
  • Muntligt, samt i en skriftlig uppsats på engelska, tydligt redogöra för, analysera och reflektera över den egna designprocessen samt slutresultatet i relation både till det specifika projektet samt utbildningens och framtida designyrkets kontext.

 

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare kurser under masterprogrammet i avancerad produktdesign vid Designhögskolan i Umeå med godkänt resultat, eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

En viktig del av inlärningen under kursen består av studentens egen planering och arbete under en 20-veckorsperiod. Således är kursen till stor del styrd av studenten själv, med stöd i form av handledning av projektets handledare samt överinseende av kursansvarig.

Examination

Examination av kursen sker i form av presentationer – muntliga, visuella och skriftliga – vid specifika tidpunkter under kursen, samt som en slutpresentation vid kursens slut.
För att bli godkänd på kursen måste alla tre faser i kursen vara genomförda. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje fas samt för kursen som helhet. För att få poäng för kursen måste studenten ha framställt en godkänd projektbeskrivning med problemformulering och tidsplan, blivit godkända vid specificerade delpresentationer i varje fas, samt hållit en muntlig och visuell slutpresentation av projektet, inklusive visuell och fysisk utställningsmaterial. Slutligen skall en skriftlig rapport som dokumenterar hela arbetsprocessen och det slutgiltiga resultatet, lämnas in och godkännas av den programansvariga.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av annan likvärdig kurs kan inte genomföras då det är en avslutande kurs och en sammanfattning av den kunskap som den studerande har tillägnat som student på institutionen

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 44

Beroende på det individuella projektet, bestäms kurslitteratur av studenten i dialog med handledare och kursansvarig.

Referenslitteratur

Referenslitteratur är inte obligatorisk.

Harari Yuval Noah
Homo Deus : a brief history of tomorrow / Yuval Noah Harari
London : Vintage : 2017 : 513 s. :
ISBN: 978-1-78470-393-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Sapiens : a brief history of mankind
Harari Yuval Noah, Purcell John, Watzman Haim
London : Vintage Books : [2015] : x, 498 p. :
ISBN: 978-0-09-959008-8
Se Umeå UB:s söktjänst