"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fältstudiemetoder i tillämpad gastronomi, 7,5 hp

Engelskt namn: Field study methodology in applied Gastronomy

Denna kursplan gäller: 2019-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 2MR062

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Föreståndaren, 2016-12-01

Reviderad av: Föreståndaren, 2018-06-11

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenten verktyg till att självständigt kunna samla in och analysera fältdata samt förstå måltider och dess delar i olika sammanhang och ur olika perspektiv. Studenter tränas praktiskt i att genomföra observationer på fält och därigenom samla in data, genomföra olika typer av analys såsom bildanalys, innehållsanalys och kulturanalys som tillämpas inom huvudområdet måltids- och restaurangvetenskap. Stunderna ska självständigt kritiskt resonera kring kulturella aspekter på måltider.

 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper i fältmetodik
  • visa fördjupad förståelse för måltiden i dess kulturella sammanhang  

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall den studerande kunna:

  • visa utvecklad färdighet och förmåga att praktisk tillämpa (n)etnografisk metod
  • visa utvecklad färdighet och förmåga att praktisk tillämpa för huvudområdet relevanta analysmetoder
  • visa fördjupad förmåga att sammanställa en vetenskaplig rapport  

Värderingsförmåga och förhållningsätt
För godkänd kurs skall den studerande kunna:

  • visa fördjupad förmåga att värdera insamlat material utifrån forskningsetiska principer
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begräsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används

Behörighetskrav

Godkänt betyg i minst 90 hp i ett huvudområde, varav 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete eller motsvarande. Krav på Engelska A.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och består av skriftliga instruktioner på kurswebben, litteraturstudier, gruppdiskussioner online och individuella arbetsuppgifter. Kursen innehåller inga sammankomster. Undervisningsspråk är engelska.
 

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom fyra skriftliga uppgifter, både i form av inlämningsuppgifter och genom studentaktivt deltagande i diskussioner på läroplattformen. Detaljerade instruktioner för uppgifterna ges vid kursstart. Betyg på kursen sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.
För betyget Väl godkänt på hel kurs krävs betyget Väl godkänt på examination 2 och 3. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Den som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Studenten har möjlighet att komplettera totalt tre gånger. Om uppgiften inte är godkänd vid tredje kompletteringen hänvisas studenten till nästa kurstillfälle. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt
Studerande, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om inte särskilda skäl talar emot det. Sådan begäran lämnas skriftligen till föreståndaren för Enheten för Restauranghögskolan. 

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs i examen prövas individuellt enligt universitetets tillgodoräknandeordning, se länk: http://www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/index.html

 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 2

The restaurants book : ethnographies of where we eat
Beriss David, Sutton David E.
English ed. : Oxford : Berg : 2007 : xii, 240 p. :
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0801/2007039584-b.html
ISBN: 9781845207540
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (selected parts)

Caliandro A
Digital Methods for Ethnography: Analytical Concepts for Ethnographers Exploring Social Media Environments
Journal of Contemporary Ethnography : 2017 :
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0891241617702960
Obligatorisk

Food for Thought, Thought for Food: Consumption, Identity, and Ethnography
Cherry Elizabeth, Colter Ellis, DeSoucey Michaela
Journal of Contemporary Ethnography : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 40 (2): 231-258

Cridland Meghan
"May contain traces of" : an ethnographic study of eating communities and the gluten free diet
Lund : Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University : 2017 : 180 s. :
ISBN: 978-91-983690-3-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Reading instructions: p. 37-50, 73-75-85-89

Participant Observation [Elektronisk resurs]
DeWalt Kathleen Musante, DeWalt Billie R.
AltaMira Press : 2010 :
Obligatorisk

Exploring everyday life [Elektronisk resurs] : strategies for ethnography and cultural analysis
Ehn Billy, Löfgren Orvar, Wilk Richard R.
Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield : cop. 2016 : PDF (vii, 153 s.) :
ISBN: 9780759124073
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jönsson Håkan
Foodways redux : special issue
Copenhagen : Museum Tusculanum : 2013 : 92 s. :
ISBN: 9788763541510
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Reading instructions: p.5-16

Belk Russell W.
Handbook of qualitative research methods in marketing
Cheltenham : Edward Elgar : cop. 2006 : xi, 595 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip068/2006004283.html
ISBN: 1-84542-100-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kozinets, Robert (2006) "Netnography 2.0" s. 129-142

Kusenbach M
Street Phenomenology: The Go-Along as Ethnographic Research Tool.
Ethnography : 2003 :
https://doi.org/10.1177/146613810343007
Obligatorisk
Läsanvisning: 4(3), 455-485

Mkono Muchazondida
“The othering of food in touristic eatertainment: A netnography”
Tourist Studies 11 (3): 253-270 : 2011 :
Obligatorisk

Feminist research in online spaces
Morrow Oona, Hawkins Roberta, Kern Leslie
Taylor & Francis Online : 2015 :
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0966369X.2013.879108?needAccess=true
Obligatorisk
Läsanvisning: Gender, Place & Culture 22(4): 526-543

Seddon Klara
Bento blogs: Japanese women’s expression in digital culture
Women & Performance: A journal of feminist history. 21 (3): 201-319 : 2011 :
Obligatorisk