Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Familjebehandling i teori och praktik för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 4 hp

Engelskt namn: Family Treatment in Theory and Practice for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 2PS186

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2017-11-20

Reviderad av: Prefekten, 2021-12-14

Innehåll

Kursens syfte är att studenterna ska tillägna sig kunskaper om familjeprocesser på både teoretiskt och tillämpad nivå. Inledningsvis får studenterna arbeta med teoretiska inslag, både utifrån tidigare kompetens och i relation till olika problemställningar och sammanhang. Kursen fokuserar sedan huvudsakligen på olika salutogena och patogena processer i familjer, metoder för utredning och bedömning, rekommendationer för interventioner samt olika forskningsperspektiv inom familjebehandling. Viktiga teman är maktaspekter, psykisk ohälsa och etik. Studenterna kommer också vara inblandade i praktiska moment.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:

Kunskap och förståelse
  • Visa kännedom om och förståelse för olika former av patogena och salutogena processer i familjer
  • Visa kunskap om flera teoretiska modeller inom familjebehandling
  • Visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
  • Visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
  • Planera och använda familjeterapeutiska metoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Utifrån vetenskaplighet och maktperspektiv kritiskt och respektfullt reflektera omkring föreställningar om olika familjekonstellationer och kulturer inom familjer.

Behörighetskrav

Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Kursen sker på campus och undervisningsformerna består av lärarledda föreläsningar och seminarier/gruppövningar. Läroplattform används för att distribuera information och seminarieuppgifter.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska

Examination

Formerna för att examinera studenternas kunskaper och förståelse sker genom en individuell skriftlig tentamen. Färdigheter och förmågor examineras individuellt genom pre-kliniska rollspel med lärare som bedömare. Värderingsförmåga och förhållningssätt sker genom muntlig examination i seminarieform där den individuella prestationen bedöms.

Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination[PH1] .

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.


Betyg för kursen sätts när de skriftliga proven är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Rekommenderad litteratur

Lärobok i familjeterapi
Johnsen Astri, Torsteinsson Vigdis Wie, Berglund Gustaf, Halvorsen-Kåven Solveig
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 387 s. :
ISBN: 978-91-44-09173-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.