Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Färdigheter och tekniker, ID, 7,5 hp

Engelskt namn: Skills and Techniques, ID

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID084

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-04-17

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen ger en introduktion till Designhögskolans verkstäder, datorer och kommunikationsnätverk. Den ger vidare en introduktion till ämnesområdet interaktionsdesign.
 1. Inledande övning, 1,5 hp.
  Momentet innehåller en uppgift som ska lösas individuellt och i grupp. Studenter från samtliga masterprogram arbetar gemensamt.
 2. Grundläggande färdigheter, 1,5 hp.
  Momentet introducerar verkstadsteknik och säkerhets-föreskrifter för verkstadsarbete. Det introducerar vidare datorer och kommunikationsnätverk, liksom standardprogrammen InDesign, Illustrator och Photoshop.
 3. Interaktionsdesignprojekt, 3 hp.
  Momentet introducerar förståelsen för och tillämpningen av begreppet interaktionsdesign. Projektmål specificeras i form av interaktiva processer och momentet genomförs i samarbete med program som har sitt ursprung i andra dicipliner än industridesign, exempelvis MDI.
 4. Reflektion, 1,5 hp.
  Momentet omfattar reflektionsövningar, individuellt och i grupp. En särskild vikt ägnas härvid kollaborativa designprocesser.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • Använda Designhögskolans faciliteter på en grundläggande färdighetsnivå
 • Redogöra för Designhögskolans grundläggande filosofi när det gäller interaktionsdesign samt vilka alternativa inriktningar man kan ha på ämnet
 • Genomföra ett designprojekt med fokus på ”interaktiva processer” snarare än ”fysiska objekt”
 • Redovisa insikt om och förståelse för de utmaningar och risker som är förknippade med att arbeta i multidisciplinära grupper

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Föreläsningar och praktisk träning under ledning av handledare. Kvalificerade professionella designers, liksom lärare från Designhögskolan fungerar som handledare. Alla moment i kursen är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker i form av presentation av arbeten och uppgifter.
För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda. Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) ges för varje moment, samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.