Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Farmakologi, 15 hp

Engelskt namn: Pharmacology

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 3MB033

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2017-11-29

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande mekanismer för läkemedels effekter på cell-, organ- och organismnivå, läkemedelsbiverkningar och -interaktioner.
Kursen omfattar:
- basala farmakodynamiska och farmakokinetiska principer
- nervsystemets farmakologi
- hjärt-, kärl-, lung- samt magtarmkanalens farmakologi
- antiinflammatoriska och immunsuppressiva läkemedel, missbruksfarmakologi, läkemedel vid infektion och cancer samt läkemedelsutveckling.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande:
- kunna förklara hur läkemedel interagerar med människokroppen; dvs. kunna förklara hur läkemedelsmolekylen finner sin väg till den plats där den ska verka (farmakokinetiken) samt hur läkemedelsmolekylen utövar sin verkan (farmakodynamiken).
- kunna beskriva det autonoma nervsystemet och kunna förklara hur läkemedel kan påverka detta
- kunna förklara verkningsmekanismerna för de läkemedelsgrupper/läkemedel som ingår i kursens sju teman.
 

Behörighetskrav

Minst 120 hp inom något av huvudområdena biomedicin, medicin, odontologi, molekylärbiologi, biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande; avklarade kurser i kemi om minst 30 hp; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.
 

Undervisningens upplägg

Kursen är till sin övervägande del nätburen. Undervisningen bedrivs i form av videoföreläsningar, självstudier och laborationer. Inlämnings- och fördjupningsuppgifter kan ingå. Kursen kan ges på engelska men då med någon mindre modifiering av uppläggningen, framförallt gällande inspelade föreläsningar. Kursen är indelad i sju teman:

- Allmän farmakologi
- Autonoma nervsystemet och astma
- Hjärt-, kärl- och blodfarmakologi
- Endokrin och gastrointestinal farmakologi
- CNS I, analgetika, anestetika och droger
- CNS II, neuro- och psykofarmakologi
- Kemoterapeutika

Till varje tema finns detaljerade målbeskrivningar, videoföreläsningar, läkemedelslista, kompendier, länkar, case samt "vanliga frågor". Laborationer utförs på campus och det kan också förekomma någon enstaka föreläsning/gruppövning på campus. De obligatoriska momenten i kursen är laborationer, inlämningsuppgifter och slutprov.
 

Examination

Examinationen under kursens teoretiska och praktiska delar består normalt av skriftliga tentamina. För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Kursen kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle i direkt anslutning kursen. Betyg som ges på kursen är Underkänd (U), Godkänd (G), eller väl godkänt (VG). Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Ett omprov erbjuds senast tre månader efter ordinarie prov, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. Minst ett ytterligare omprov erbjuds inom ett år, s.k.uppsamlingsprov. Vid underkänt resultat hänvisas därefter den studerande till kursansvarig för överenskommelse om eventuell extra omtentamen.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för molekylärbiologi.

TILLGODORÄKNANDE
 
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.