Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Feministisk kunskapsproduktion, akademiskt skrivande och tvärvetenskapliga forskningsmetoder, 15 hp

Engelskt namn: Feminist epistemologies, academic writing and interdisciplinary research methods

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 2KC015

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Genusvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Beslutad av: Föreståndaren, 2016-11-01

Reviderad av: Föreståndaren, 2017-06-28

Innehåll

Kursen behandlar feministisk vetenskapskritik, kunskapsproduktion och akademiskt skrivande. Kursen syftar till att erbjuda studenterna teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter kring tvärvetenskapliga metoder i genusvetenskap samt en förmåga att problematisera forskningsprocessens olika delar. Kursen behandlar även etiska aspekter kring forskningsprocessens olika delar. Kursen är indelad i två moment; Feministisk vetenskapskritik och akademiskt skrivande (7,5hp) och Feministisk kunskapsproduktion och vetenskapliga arbetssätt (7,5 hp). Kursen ger studenterna erfarenhet och kunskap att tillämpa och problematisera tvärvetenskapliga feministiska forskningsmetoder i sina egna projekt, till exempel den egna masteruppsatsen. Aktivt deltagande i seminarier är en förutsättning för att kunna genomföra kursen med goda resultat.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
  • ha fördjupade kunskaper och förståelse om feministisk vetenskapskritik
  • förståelse för forskningsprocessen olika delar
  • kunskap om forskningsetik
Färdighet och förmåga
  • självständigt kunna förhålla sig till och problematisera vetenskapliga arbetssätt
  • muntligt och skriftligt kunna presentera en självständig analys
  • kunna bidra med kvalificerade analytiska kommentarer vid seminarier
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • självständigt kunna identifiera, beskriva och kritiskt relatera till feministisk vetenskapskritik
  • självständigt kunna reflektera till den egna analysen och tolkningen samt den egna rollen i forskningsprocessen,
  • självständigt kunna identifiera och värdera forskningsetiska problem, samt argumentera för egna forskningsetiska ställningstaganden

 

Behörighetskrav

Univ:90 hp varav minst 15 hp ska vara självständigt arbete, alternativt minst 120 hp.
Dessutom En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. De schemalagda seminarierna är obligatoriska (examinerande). För studenter som inte har möjlighet att delta i obligatoriskt studietillfälle kommer en skriftlig komplettering att krävas. Tiden för inlämning av kompletteringar följer samma regler som förnyad examination, det vill säga senast inom två år efter studentens registrering på kursen. Stor vikt läggs vid självständigt arbete.

Examination

Examinationen sker löpande genom aktivt deltagande samt genom individuell muntlig och skriftlig prövning. För momenten och kursen som helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delar är godkända. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs detta betyg på båda kursmomenten.  Rätt till förnyad examination erbjuds tidigast tio arbetsdagar och senast tre månader efter att resultatet av ordinarie examination meddelats. Ytterligare ett prov erbjuds inom ett år. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Möjlighet till examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie tillfället ges under minst två år efter studentens registrering på kursen. Sammanlagt ges studenten möjlighet att genomföra prov vid fem tillfällen. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för ett kursmoment eller del av moment, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i andra kurser i genusvetenskap vid Umeå universitet. För ytterligare information kontakta studierektor.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 24

Att leva feministiskt
Ahmed Sara, Åsard Maria
Hägersten : Tankekraft Förlag : 2017 :
ISBN: 978-91-88203-29-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Best Amy L.
Doing race in the context of feminist interviewing: Constructing whiteness through talk.
Sage publications : 2003 :
Doing race in the context of feminist interviewing: Constructing whiteness through talk.
Obligatorisk
Läsanvisning: s.895-914 http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1077800403254891

Reflecting on reflexive thematic analysis
Braun Virginia, Clarke Victoria
Ingår i:
Qualitative Research in Sport, Exercise and Health [Elektronisk resurs]
2011- : 3 : sid. 589-597 :
https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/cdi_informaworld_taylorfrancis_310_1080_2159676X_2019_1628806
Obligatorisk

Using thematic analysis in psychology
Braun Virginia, Clarke Victoria
Qualitative Research in Psychology, 3:77-101 : 2006 :
Obligatorisk

Cannon Pointdexter Cynthia
Meaning from Methods : Re-presenting Narratives of an HIV-affected Caregiver
Ingår i:
Qualitative social work
London : Sage : 2002- : sid. 59-78 :
https://www.researchgate.net/publication/249675148_Meaning_from_Methods_Re-presenting_Narratives_of_an_HIV-affected_Caregiver
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 59-78

Writing ethnographic fieldnotes
Emerson Robert M., Fretz Rachel I., Shaw Linda L.
2nd ed. : Chicago : University of Chicago Press : 2011 : xxiii, 289 p. :
ISBN: 9780226206837 (pbk. : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Picturing inclusive places in segregated spaces : a participatory photo project conducted by migrant woman in Sweden
Giritli-Nygren K, Schmauch U
Ingår i:
Gender, place and culture [Elektronisk resurs]
Abingdon : Routledge : 1995 : 19 : sid. 600-614 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 600-614

Ethics, Reflexivity, and “Ethically Important Moments” in Research
Guillemin Marilys, Gillam Lynn
ResearchGate : 2004 :
https://www.researchgate.net/publication/235930722_Ethics_Reflexivity_and_Ethically_Important_Moments_in_Research
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 261-280

Holliday Adrian.
Doing and writing qualitative research [Elektronisk resurs]
2nd ed. : London : SAGE : 2007 : 1 online resource (xiv, 199 p.) :
ISBN: 9781446287958
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Howarth, David (2000). Discourse. Buckingham: Open University Press

Ikonomidis Svedmark Eva
Med nätet som fält: urvalstankar, känslostormar och etikproblem
Ingår i:
Kulturella perspektiv
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- : sid. 11-21 :
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:437236
Obligatorisk

Kohler Riessman C.
Analysis of personal narratives
Qualitative Research in Social Work, pp 168-191 : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 168-191 https://scholar.google.se/scholar?hl=sv&q=reissman+narrative+analysis&btnG=

Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap
Lundberg Anna, Werner Ann
Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2014 : 60 s. :
ISBN: 9789198080230
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lazar Michelle M.
Feminist critical discourse analysis: Articulating a feminist discourse praxis
Taylor & Francis Online : 2007 :
https://metodologiainvestigacionfeminista.files.wordpress.com/2014/06/feminist_cda_articulating_a_feminist_discourse_praxis_michelle_lazar.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 141-164

Utblickar. Kartor och blickfång
Livholts Mona, Brännström Öhman Annelie
Ingår i:
Genus och det akademiska skrivandets former
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 155 s. : sid. 111-155 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s.111-155

Feminist research in online spaces
Morrow Oona, Hawkins Roberta, Kern Leslie
Taylor & Francis Online : 2015 :
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0966369X.2013.879108?needAccess=true
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 526-543

Social media ethnography: The digital researcher in a messy web
Postill J, Pink S
Ingår i:
Media international Australia [Elektronisk resurs]
1999- : sid. 123-134 :
https://journals-sagepub-com.proxy.ub.umu.se/doi/abs/10.1177/1329878X1214500114
Obligatorisk

Richardson Laurel.
Writing strategies [Elektronisk resurs] : reaching diverse audiences
Newbury Park, Calif. : SAGE : cop. 1990. : 1 online resource (71 p.). :
ISBN: 9781412986526
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Riessman Catherine Kohler
Narrative methods for the human sciences
London : SAGE : 2008 : x, 251 s.b ill. :
ISBN: 0-7619-2998-3 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rose Gillian
Visual methodologies : an introduction to researching with visual materials
3. ed. : London : Sage : 2012 : xx, 386 s. :
ISBN: 9780857028877
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 1-23

Rönnblom Malin
Att överleva eller övervinna : feministisk forskning i en post-politisk tid/ett post-politiskt rum
Ingår i:
Att bryta innanförskapet
Göteborg : Makadam : 2014 : 311 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 295-308

Hesse-Biber Sharlene Nagy
The handbook of feminist research : theory and praxis
2nd ed. : Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications : cop. 2012. : xxiii, 764 p. :
ISBN: 9781412980593 (cloth : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Diskursanalys som teori och metod
Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise, Torhell Sven-Erik
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 205 s. :
ISBN: 91-44-01302-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Kreativt skrivande och kritiskt tänkande i genusvetenskap
Lundberg Anna, Werner Ann
Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning : 2014 : 60 s. :
ISBN: 9789198080230
Se bibliotekskatalogen Album