Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Feministisk teknovetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Feminist Technoscience

Denna kursplan gäller: 2018-04-30 och tillsvidare

Kurskod: 2IN072

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Informationsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Institutionen för informatik, 2011-12-22

Reviderad av: Prefekten, 2018-02-28

Innehåll

Denna kurs fördjupar teknikvetenskapens epistemologiska och ontologiska grundvalar och genusforskningens åtföljande problematisering. Särskild vikt lägg vid feministisk teknovetenskapliga begrepp och ansatser som de utvecklas för intervention inom teknikpolitiska och teknikutvecklande områden. Under kursen studeras teknik i allmänhet och digital teknik i synnerhet som den förhandlas fram och bestäms i olika konstellationer, där både mänskliga och ickemänskliga aktörer samverkar. Kursen behandlar i synnerhet kritiska feministiska förhållningssätt och teoretiska ansatser inom teknikvetenskap. Särskild vikt läggs även vid den skandinaviska feministiska forskningstraditionen inom området där kritiska, participativa, emancipativa och inkluderande metoder och teorier utvecklats.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Redogöra för aktuella problemställningar inom feministisk teknovetenskap.
  • Analysera och värdera genusforskningens relevans inom teknikvetenskapen.
  •  Identifiera och värdera strategier och förhållningssätt kännetecknande för feministisk teknovetenskap.
  • Utifrån feministiska principer och begrepp, självständigt värdera digital teknik i skilda tillämpningssammanhang.
  • Aktivt och självständigt orientera sig om och värdera aktuell forskning inom kursens ämnesområde.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp i något av ämnena Informatik, Datavetenskap, Företagsekonomi, Pedagogik, Psykologi, Statsvetenskap, Sociologi eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt handledning i samband med självstudier. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen ges normalt på engelska, och en betydande del av kurslitteraturen består av engelskspråklig litteratur. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Examinationen sker i form av en gruppuppgift, en individuell inlämningsuppgift samt aktivt deltagande vid seminarier. Som betyg ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i tre särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. En förutsättning för deltagande är att den studerande omregistrerar sig på aktuell kurs den termin provet anordnas. För provtillfällen därutöver erfordras särskild dispens av studievägledare eller studierektor.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande på kurs/moment sänds till Registrator (Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå). Ansökan förmedlas därefter till Institutionen för informatik för bedömning. I ansökan anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. Se också "Lokal tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet" (Dnr: 540-3589-09).

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 18

Hekman Susan J.
The material of knowledge : feminist disclosures
Bloomington, Ind. : Indiana University Press : cop. 2010. : 145 p. :
ISBN: 9780253354679 (cloth : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Chasing technoscience : matrix for materiality
Ihde Don, Selinger Evan
Bloomington : Indiana University Press : 2003 : 249 s. :
ISBN: 0-253-34253-8 (hardback : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).