Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Filosofi C, 30 hp

Engelskt namn: Philosophy C

Denna kursplan gäller: 2021-06-07 och tillsvidare

Kurskod: 1FL070

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2008-05-19

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-03-02

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i filosofi, och en första kontakt med egen forskning redovisad i form av en uppsats. Uppsatsmomentet utgör examensarbete för kandidatexamen i filosofi.

Moment 1. Individuell fördjupning (7,5 hp)
Momentet utgör en förberedelse för uppsatsmomentet, och består i att studenten under handledning läser in sig på en del av den litteratur som är relevant för uppsatsen, skriver en kritisk översikt över denna litteratur och formulerar en tydligt avgränsad frågeställning som kan behandlas i den kommande uppsatsen.

Studenten föreslår själv vilket ämne och övergripande frågeställning som ska behandlas. Eftersom momentet liksom uppsatsmomentet ska innebära fördjupade kunskaper på det filosofiska delområde som behandlas ska föreslaget ämne vara tydligt relaterat till kurser och moment som studenten läst tidigare under filosofiutbildningen, så att studenten har tillräckliga förkunskaper inom delområdet. En förutsättning för att ett föreslaget ämne ska godkännas är också att det finns tillgång till handledare med den kompetens som krävs för att handleda studenten både på detta moment och på uppsatsmomentet.

Moment 2. Uppsats (15 hp)
Studenten föreslår själv ämne för uppsatsen. I normalfallet ska uppsatsen behandla samma ämne och frågeställning som studenten inriktat sig mot under moment 1.

Uppsatsämne godkänns av momentansvarig lärare. Eftersom uppsatsen ska innebära fördjupade kunskaper på det filosofiska delområde som behandlas ska uppsatsens ämne vara tydligt relaterat till kurser och moment som studenten läst tidigare under filosofiutbildningen, så att studenten har tillräckliga förkunskaper inom delområdet. En förutsättning för att ett föreslaget uppsatsämne ska godkännas är också att det finns tillgång till handledare med den kompetens som krävs för att handleda studenten.

Moment 3. Valbart moment (7,5 hp)
Utbudet av valbara moment varierar från termin. Information om utbudet av moment under aktuell termin finns på hemsidan för idé- och samhällsstudier och kan också ges av studievägledare för filosofi.. Momentet kan ges på ett annat skandinaviskt språk än svenska, eller på engelska.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha visat goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom filosofin
- Ha visat metodkunskap inom det filosofiska delområde som behandlas i uppsatsen
- Ha visat fördjupade kunskaper inom ett delområde av filosofin
- Ha överblick över den aktuella vetenskapliga litteraturen inom ett delområde av filosofin

Färdighet och förmåga:
- Ha förmåga att självständigt kunna konstruera och presentera filosofiska argument
- Ha förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad
- Ha förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats
- Ha god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation
- Ha visat förmåga att på ett systematiskt sätt söka efter information
- Ha visat förmåga att på ett tydligt sätt beskriva den vetenskapliga litteratur som är relevant för den frågeställning som uppsatsen behandlar
- Ha visat god förmåga att självständigt analysera och bedöma filosofiska argument
- Ha visat god förmåga att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet
- Ha visat förmåga att behandla formalia på ett konsekvent sätt och i enlighet med vedertagna normer
- Ha visat förmåga att självständigt kunna planera, genomföra och rapportera en filosofisk undersökning
- Ha visat förmåga att presentera och diskutera filosofiska argument och problem muntligt och skriftligt
- Ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa resultaten av en filosofisk undersökning
- Ha visat förmåga att på ett tydligt sätt sammanfatta resultaten av en filosofisk undersökning

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat förmåga att granska och värdera medstudenters filosofiska arbeten.
- Ha visat förmåga att granska och värdera andra forskares filosofiska arbeten.

Behörighetskrav

Univ: Filosofi B, Teoretisk filosofi B, Praktisk filosofi B eller Vetenskapsteori B, med godkänt resultat på minst 22,5 hp, eller motsvarande förkunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på moment 1 består av handledning. Undervisningen på moment 2 består av seminarier och handledning. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Uppsatsen behandlas i halvfärdigt och färdigt skick på några av seminarierna. Undervisning på moment 3 ges i mån av resurser. Ifall undervisning på momentet inte ges får en läskurs utformas i samråd med kursansvarig lärare. Om kursen eller något av momenten ges som Internetkurs sker undervisningen i form av nätbaserade presentationer, seminarier, diskussioner och övningar.

På kursen genomförs muntliga uppsatsseminarier i realtid, vilket kräver att studenter som läser kursen som Internetkurs har tillgång till lämplig datorutrustning (bra internetuppkoppling, headset med hörlurar och mikrofon samt webkamera) samt har möjlighet att avsätta en fast tid för detta.

Examination

På momenten ges något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. 
 
Moment 1 examineras genom en bedömning av den kritiska översikt studenten skriver, och av ett synopsis i vilket en tydligt avgränsad filosofisk frågeställning presenteras. Den kritiska översikten bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Synopsis bedöms som Underkänd eller Godkänd. För betyget Väl godkänd på momentet krävs att den kritiska översikten bedöms som Väl godkänd och att synopsis bedöms som Godkänd. 
 
Moment 2 examineras genom en bedömning av uppsatsen, oppositionen och deltagandet i övrigt vid uppsatsseminarierna. Betygsskalan för momentet består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Väl godkänd på uppsatsmomentet läggs särskild vikt vid bedömningen av i vilken grad uppsatsen visar att den studerande har förmåga att formulera en filosofisk frågeställning som är tydligt formulerad, vetenskapligt relevant och väl avgränsad; förmåga att skriva en väl disponerad och tydlig filosofisk uppsats; och god förmåga att analysera, reflektera och att presentera slutsatser som är väl underbyggda av tydlig argumentation. Förutom uppsatsen ingår i examinationen på moment 2 ventilering och opposition vid de uppsatsseminarier som anordnas. Vid uppsatsseminarierna examineras även förmåga till muntlig framställning och kommunikation. 
 
Examination på moment 3 sker i form av muntliga eller skriftliga prov (vilket kan inkludera t.ex. prov med flervalsfrågor). 
Betygsskalan består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande ska ha uppnått Väl godkänd på uppsatsmomentet och minst ett av de övriga momenten. 
 
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det. 

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på C-nivå i en kandidatexamen. 
I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 23

Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

Moment 2. Uppsats

Pryor, James, "Philosophical Terms and Methods", http://www.jimpryor.net/teaching/vocab/index.html Pryor, James, "How to Read a Philosophy Paper", http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/reading.html Pryor, James, "Guidelines on Writing a Philosophy Paper" http://www.jimpryor.net/teaching/guidelines/writing.html

Övrig litteratur som behövs för uppsatsarbetet.

Moment 3

Kurslitteraturen på moment 3 varierar från termin till termin. För information se institutionens hemsida www.idesam.umu.se

Moment 1. Individuell fördjupning

Kurslitteratur väljs i samråd med momentansvarig lärare och handledare.