Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Filosofi och samhällsanalys, 7,5 hp

Engelskt namn: Philosophy and social analysis

Denna kursplan gäller: 2013-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 1FL093

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-12-17

Innehåll

Kursen behandlar filosofisk samhällsanalys med inriktning på policyfrågor. Följande teman behandlas:

Djurförsök
Spelande
Droger
Säkerhet
Brott och straff
Hälsa
Funktionsnedsättning
Marknaden

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha visat goda kunskaper om och överblick över normativ analys av policyförslag och användningsområden för filosofisk teori inom policyanalys
- Ha visat goda kunskaper i tillämpad politisk filosofi och annan filosofisk teoribildning med relevans för utformningen av policy
- Ha visat fördjupade kunskaper inom etisk policyanalys.

Färdighet och förmåga:
- Ha visat god förmåga att analysera och bedöma filosofiska argument
- Ha visat förmåga att använda filosofisk teoribildning i analysen av policy
- Ha visat förmåga att muntligt och skriftligt redovisa sina kunskaper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat insikt om filosofiämnets möjligheter och begränsningar samt dess roll i samhället
- Ha visat insikt om hur olika normativ synsätt kan komma till användning i utformningen av policy och hur dessa olika synsätt kan ha olika implikationer för hur samhällets institutioner och regleringar bäst utformas.

Behörighetskrav

Univ: Filosofi A och Filosofi B, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga prov (4,5 hp) samt aktivt deltagande i seminarier (3 hp). För skriftliga prov ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För seminarier ges betygen Underkänd och Godkänd.

Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Godkänd på hela kursen krävs betyget Godkänd på både skriftliga prov och seminarier. För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande skall ha uppnått Väl godkänd på skriftliga prov och Godkänd på seminarier.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Fördjupning: Kandidatexamensnivå

Litteratur