"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Filosofisk samtalskonst, 15 hp

Engelskt namn: The Art of Philosophical Conversation

Denna kursplan gäller: 2022-03-14 och tillsvidare

Kurskod: 1FL127

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-14

Innehåll

Kursen ger kunskaper om och färdighet i filosofisk samtalskonst.  

Kursen riktar sig i första hand till dig som antingen studerat filosofi eller har utbildat dig i eller arbetat med samtal. En viss bekantskap med filosofi ger dig bättre förutsättningar att tillgodogöra dig kursen. För dig som har en tidigare samtalsutbildning kan kursen utgöra en komplettering och breddning åt just filosofiska samtal. För dig som har en filosofisk utbildning kan kursen hjälpa dig omsätta din teoretiska kunskap i praktiska samtalssituationer.  

Att samtala filosofiskt är att förutsättningslöst men noggrant undersöka en fråga eller utforska ett område som inte uppenbart låter sig fångas av vetenskapliga metoder. Kursen innehåller moment som att lyssna, att fråga, att förstå och leva sig in, att analysera och kartlägga, att gemensamt utforska. Kurslitteraturen består dels av klassiska och moderna filosofiska texter som exemplifierar filosofiska samtal, dels av samtida litteratur som direkt behandlar filosofiska samtal och vad som utmärker dessa.  

Kursen ges på distans med två träffar om vardera två heldagar på plats i Umeå, samt fem kvällsträffar på internet. I kursen ingår omfattande praktisk färdighetsträning.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs 

Kunskap och förståelse: 

 • ha förståelse för vad som utmärker ett dialogiskt samtal  
 • ha kunskap om centrala metoder för att fokusera ett samtal på etiska, existentiella och begreppsliga aspekter  
 • ha kunskap om filosofisk dialog som skriftlig genre 

Färdighet och förmåga: 

 • ha förmåga att ställa frågor som utforskar och tydliggör etiska, existentiella och begreppsliga aspekter 
 • ha förmåga att lyssna till, analysera och sammanfatta ett samtal utifrån dess etiska, existentiella och begreppsliga aspekter 
 • ha förmåga att genom samtal leda andra i gemensamma filosofiska undersökningar av personliga, professionella och allmänmänskliga teman 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 

 • ha förmåga att bidra till kritisk reflektion i olika typer av samtal 
 • ha förmåga att kritiskt utvärdera sin egen roll i ett samtal  

Behörighetskrav

90 hp i ett ämne. 
Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier. Vissa övningar kräver att kursdeltagare själva spelar in samtal för senare analys. Delar av kursen ges på internet, varvid webkamera samt hörlurar och mikrofon är ett krav för deltagande.

Examination

Examinationen utgörs av aktivt deltagande i seminarierna, skriftlig redovisning av övningar och en avslutande uppsats. För uppsatsen ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För seminarier och övningar ges betygen Underkänd och Godkänd. Studerande som inte har möjlighet att delta i alla seminarier eller övningar har möjlighet att i stället fullgöra skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare. 

Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För betyget Godkänd på hela kursen krävs betyget Godkänd på seminarier, övningar och uppsats. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på uppsatsen samt Godkänt på seminarier och övningar. 

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 45

  Tillkommer ett kompendium med texter som görs tillgängligt vid kursstart.

  Blackburn Simon
  Think : a compelling introduction to philosophy
  Oxford : Oxford Univ. Press : 1999 : 312 s. :
  ISBN: 0192100246
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Rekommenderas för dig som inte studerat filosofi tidigare.

  Rautalinko Erik
  Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2019] : 171 sidor :
  ISBN: 9789147128303
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Rekommenderas för dig som inte studerat samtalsmetod tidigare (Framför allt kap. 1-3, 5, 8, 10.)

  Svare Helge
  Den gode samtalen : kunsten å skape dialog
  Oslo : Pax : 2008 : 288 s. :
  http://content.bibsys.no/content/?type=descr_forlagssentr&isbn=8253031394
  ISBN: 978-82-530-3139-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stenbock-Hult Bettina
  Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 228 sidor :
  ISBN: 9789144115764
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hansson Sven Ove
  Verktygslära för filosofer
  Fjärde upplagan : Stockholm : Thales : 2015 : 222 sidor :
  ISBN: 9789172351004
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 8-12, 16 (Detta urval 47 s.)

  Den barnsliga relativismen : intellektuell dygd eller lättja?
  Ohlsson Ragnar, Sigge Kian
  Stockholm : Carlsson : 2013 : 259 sidor :
  ISBN: 9789173316071
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 2-5. (Detta urval 69 s.)

  Skrifter : Bok 1
  Platon , Stolpe Jan
  2. uppl. : Stockholm : Atlantis : 2016 : 442 s. :
  ISBN: 9789173538695
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast Gorgias

 • Giltig från: 2022 vecka 22

  Blackburn Simon
  Think : a compelling introduction to philosophy
  Oxford : Oxford Univ. Press : 1999 : 312 s. :
  ISBN: 0192100246
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Rekommenderas för dig som inte studerat filosofi tidigare.

  Rautalinko Erik
  Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap
  Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2019] : 171 sidor :
  ISBN: 9789147128303
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Rekommenderas för dig som inte studerat samtalsmetod tidigare (Framför allt kap. 1-3, 5, 8, 10.)

  Svare Helge
  Den gode samtalen : kunsten å skape dialog
  Oslo : Pax : 2008 : 288 s. :
  http://content.bibsys.no/content/?type=descr_forlagssentr&isbn=8253031394
  ISBN: 978-82-530-3139-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stenbock-Hult Bettina
  Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 228 sidor :
  ISBN: 9789144115764
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hansson Sven Ove
  Verktygslära för filosofer
  Fjärde upplagan : Stockholm : Thales : 2015 : 222 sidor :
  ISBN: 9789172351004
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 8-12, 16 (Detta urval 47 s.)

  Den barnsliga relativismen : intellektuell dygd eller lättja?
  Ohlsson Ragnar, Sigge Kian
  Stockholm : Carlsson : 2013 : 259 sidor :
  ISBN: 9789173316071
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 2-5. (Detta urval 69 s.)

  Skrifter : Bok 1
  Platon , Stolpe Jan
  2. uppl. : Stockholm : Atlantis : 2016 : 442 s. :
  ISBN: 9789173538695
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Endast Gorgias