Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Filterdesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Filter Design

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5EL250

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-03-24

Innehåll

Kursens mål är att ge en fördjupad förståelse för begrepp gällande analys och design av filter. Analoga och digitala tids- och frekvensberoende system diskuteras med tillämpningar inom signalbehandling och signalkonditionering. Kursen innehåller moment som ger träning och fördjupning i att analysera, designa och realisera elektroniska system inom detta område.
Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Analog filterdesign, 2.5 hp (Analog filter design, 2.5 ECTS);
2. Digital filterdesign, 2.5 hp (Digital filter design, 2.5 ECTS);
3. Projekt och laboration inom signalbehandling, 2.5 hp (Project and laboratory work in signal processing, 2.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
Analog filterdesign:
- redogöra för och kritiskt värdera alternativa tekniker för att analysera och designa analoga filter,
- för praktiska signalbehandlingsfall ställa upp prestandakriterier, värdera alternativa filterapproximationer, passiv och aktiv teknik, beräkna överföringsfunktioner, samt analysera hur designade filter uppfyller satta prestanda krav,
- analysera känslighet med avseende på toleranser hos de ingående komponenterna.
Digital filterdesign:
- redogöra för och kritiskt värdera alternativa tekniker för att analysera och designa digitala filter,
- för praktiska signalbehandlingsfall ställa upp prestandakriterier, värdera alternativa filteralgoritmer, beräkna filterkoefficienter för FIR och IIR-filter samt analysera hur designade filter uppfyller satta prestandakrav,
- kritiskt analysera och värdera egenskaper hos signalprocessorbaserade system och andra mjukvaruplattformar.
Projekt och laboration inom signalbehandling:
- självständigt motivera val av mjukvaruplattfrom, realisera digitala filter på valda plattformar samt analysera prestanda i genomförda designer,
- för en given problembild självständigt implementera analoga och digitala filter för att lösa signalbehandlingsproblem,
- kritiskt och självständigt välja och använda simulerings- och beräkningsverktyg för att lösa signalbehandlingsproblem

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp tidigare studier, varav minst 60 hp inom huvudområdet Elektronik, alternativt 60 hp inom huvudområdet Fysik. Båda dessa alternativ ska innefatta minst 7.5 hp av Analog elektronik, 15 hp samt Mediesignaler, 15 hp eller Digital signalbehandling 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i nätbaserad form via en lärplottform och består av teoriavsnitt och problemlösning samt laborationer och projektuppgifter.

Examination

Kunskapredovisningen på momenten ”analog filterdesign” och ”digital filterdesign” sker genom två separata skriftliga prov. Godkänt resultat på dessa är 50% av maximal poängsumma. På momentet ”projekt och laboration inom signalbehandling” ges för varje inlämnad rapport poäng i relation till uppgiftens storlek och komplexitet. Dessa obligatoriska uppgifter skall bedömas med minst 50% av respektive uppgifts maxpoäng för att momentet skall vara godkänt. På samliga moment ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Vid betygssättning viktas de tre momentens poäng så att de ges lika stor vikt. Betyget 3 erhålls om poängen på de tre momenten tillsammans är minst 50% av sammanlagd maxpoäng. Betyget 4 kräver minst 65% och betyget 5 kräver minst 80% av sammanlagd maxpoäng. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren för det aktuella programmet.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.