Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Financial Accounting B, 7,5 hp

Engelskt namn: Financial Accounting B

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 2FE096

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2009-06-12

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2019-06-20

Innehåll

För den som arbetar i en internationell affärsmiljö är det viktigt att ha en förståelse för hur finansiella rapporter kan användas, tolkas och analyseras. De internationella standarderna för finansiell rapportering, introduceras på en övergripande nivå för att ge en förståelse för de koncept som underbygger den externa redovisningen och den allmänna redovisningsmodellen. Hur specifika affärshändelser ska tolkas och tillvägagångssättet vid sammanställningen av företagets finansiella rapporter är också områden som behandlas. Momentets upplägg medger att studenterna får insikt i hur redovisningsinformationen används, tolkas och analyseras ur ett verklighetstroget perspektiv. Studenterna får även en introduktion till och en förståelse för den praktiska användbarheten av affärssystem i olika affärsprocesser.

Förväntade studieresultat

Efter avklarat moment ska den studerande kunna:
  • förstå grundläggande bokföring och hur en årsredovisning är uppbyggd
  • analysera, tolka och använda den information som finns i finansiella rapporter på en grundläggande nivå
  • beskriva innehållet i, och identifiera sambanden, mellan balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalysen
  • förstå vikten av etiska överväganden inom redovisningen
  • förstå grunderna i hur affärssystem och redovisningssystem kan används
  • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

Företagsekonomi med internationell inriktning A 30 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom föreläsningar, övningar, handledning och ett projektarbete. En individuell datorbaserad övning ingår där studenterna ges tillfälle att praktiskt använda affärssystem i olika affärsprocesser.

Examination

Kursen examineras genom att studenten genomför åtminstone en skriftlig gruppuppgift och en individuell skriftlig salstentamen. För betyget godkänd på momentet krävs att varje examinerande del är godkänd. Momentet examineras och ges i sin helhet på engelska.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 34

Literature

Horngren Charles T.
Introduction to financial accounting
11., Pearson new, international ed. : Harlow : Pearson : cop. 2014 : [2], II, 526 p. :
ISBN: 9781292040578
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar om sammanlagt ungefär 40 sidor tillkommer vid momentstart.

Reference literature

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Additional individual literature focusing on specific topics may be needed to be able to complete module assignments.