Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finansiell ekonomi D2, 7,5 hp

Engelskt namn: Financial Economics D2

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2NE016

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Inst styrelsen, 2008-04-08

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-10-28

Innehåll

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap och förståelse för olika typer av finansiella derivatinstrument. Kursen inleds med en genomgång av terminsmarknaden. Här beskrivs hur terminsmarknaden fungerar, hur terminskontrakt kan användas för att hantera olika prisrisker samt hur terminspriser (exempelvis för aktier, valutor och räntor) bestäms. Därefter behandlar kursen olika typer av swapkontrakt där fokus ligger på ränte- och valutaswappar. Den andra delen av kursen handlar om optionskontrakt. Här beskrivs hur optionsmarknader fungerar, vilka egenskaper olika typer av optioner har samt olika optionsstrategier. Därefter behandlas binomialmodellen för optionsprissättning, Wiener processer, Itos Lemma, BlackScholesMerton modellen för optionsprissättning, olika känslighetsmått (”Greek letters”) samt olika tekniker för hur volatilitet kan bestämmas. Även kreditrisker, kreditderivat, exotiska optioner och ränteoptioner behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna
  • använda terminer, swappar och optioner för att hedga olika typer av risker,
  • ge prov på hur priser bestäms i olika typer av terminskontrakt samt hur termins- och swapkontrakt värderas,
  • tillämpa, och jämföra, olika modeller för att bestämma optionspriser, samt
  • analysera olika typer av risker i optionskontrakt med hjälp av ”the Greek letters”.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 7,5 hp matematik innehållande endimensionell analys, såsom Endimensionell analys 1 eller Matematik för ekonomer I D7. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda övningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker form av skriftligt prov vid kursens slut.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra
tentamenstillfälle varje läsår i slutat av augusti.

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd”, om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de
kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor för Handelshögskolan begära att annan lärare utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande sker i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Hull John
Options, futures, and other derivatives
Eleventh edition : Harlow : Pearson : [2022] : 880 sidor :
ISBN: 9781292410654
Se bibliotekskatalogen Album

Eventuellt "övrigt kursmaterial" tillhandahålles till självkostnadspris i samband med undervisningen.

Baslitteratur