Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finansiell ekonomi II D21, 7,5 hp

Engelskt namn: Financial Economics II D21

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2NE056

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Prefekt, 2011-06-15

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-10-28

Innehåll

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om beslut under osäkerhet och portföljförvaltning. Flera olika områden relaterade till riskhantering tas upp såsom frågan hur risk kan mätas och kvantifieras, beslutsfattande under osäkerhet och modern portföljvalsteori. Även riskdelning och prissättning av riskfyllda tillgångar behandlas. I detta sammanhang behandlas prissättningsteorier såsom CAPM, CCAPM och APT.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna;
  • Använda olika formella modeller för att analysera beslutsfattande under osäkerhet,
  • Visa en fördjupad kunskap och förståelse för modern portföljvalsteori,
  • Visa en fördjupad kunskap om de viktigaste teorierna för tillgångsprissättning och tillämpa denna,
  • Presentera empiriska resultat inom området på ett strukturerat sätt.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 7,5 hp matematik innehållande endimensionell analys, såsom Endimensionell analys 1 eller Matematik för ekonomer I D7. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker form av skriftligt prov vid kursens slut.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra
tentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti.

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd” , om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor för Handelshögskolan begära att annan lärare utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande sker i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Intermediate financial theory
Danthine Jean-Pierre, Donaldson John B.
3. ed. : Oxford : Academic Press : cop. 2015 : xvii, 553 s. :
ISBN: 9780123865496
Se bibliotekskatalogen Album