Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finita elementmodellering i maskinteknik, 15 hp

Engelskt namn: Finite element Analysis

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 5MT051

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-15

Innehåll

Kursen syftar till fördjupade och självständiga studier av hur finita element-metoden (FEM) kan användas som beräkningsstöd vid maskinkonstruktion. Kursen ger övning att formulera problem, skapa finita element modeller samt analysera beräkningsresultat. En stor del av kursen bedrivs i projektform där beräkningar genomförs med någon vanligt förekommande programvara för FEM.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- självständigt modellera strukturmekaniska problem och hållfasthetsproblem med hjälp av finita element metoden,
- visa fördjupade kunskaper i hållfasthetslära,
- genomföra avancerade hållfasthetsberäkningar med hjälp av finita elementmetoden,
- självständigt analysera och värdera resultat från hållfasthetsberäkningar med finita elementmetoden,
- ingående redovisa resultat från hållfasthetsberäkningar i form av tekniska rapporter.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp tidigare studier, varav minst 60 hp inom huvudområdet maskinteknik som skall innefatta Hållfasthetslära, 7.5 hp, Vibrationsanalys, 7.5 hp, samt Materialhållfasthet 7,5 hp och Maskintekniskt fördjupningsprojekt, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Därtill krävs Analys för ingenjörer, 7.5 hp, Algebra för ingenjörer, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning och handledning i samband med laborationer.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Kursen innehåller 7 stycken obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom två skriftliga prov, ett mitt i kursen och ett i slutet av kursen, samt 5-7 obligatoriska individuella inlämningsuppgifter/rapporter som examineras kontinuerligt under kursens gång.

Godkänt resultat på de skriftliga proven är 50 % av respektive provs maximala poängsumma. På varje inlämningsuppgift/rapport ges poäng i relation till uppgiftens storlek och komplexitet. För att inlämningsuppgifterna/rapporterna skall bli godkända krävs minst 50% av respektive uppgifts maxpoäng.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att det skriftliga provet är godkänt och att samtliga inlämningsuppgifter/rapporter är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Vid betygssättningen räknas poängen från de skriftliga proven och inlämningsuppgifterna ihop till en sammanlagd poängsumma. Varje provs andel av maximalt möjliga poäng är av samma storlek som en enskild inlämningsuppgifts/rapports andel. Betyget (3) erhålls om den sammanlagda poängsumman uppgår till minst 50% av sammanlagd maxpoäng. För betyget (4) krävs minst 65% av sammanlagd maxpoäng och för betyget (5) krävs minst 80% av sammanlagd maxpoäng.
 
Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.