Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska B, Texter, litteraturhistoria och muntlig kommunikation, 15 hp

Engelskt namn: Finnish B, Texts, History of Literature and Oral Communication

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 1FI057

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Finska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-06-20

Innehåll

I kursen ingår läsning och fördjupade språkvetenskapliga analyser av finskspråkiga texter av olika textsorter. Studier av finsk litteraturhistoria. Fortsatt träning av förmågan att tala finska med olika kommunikativa syften och i olika situationer.

Kursen är indelad i tre delar:
1. Texter (4 hp)
Läsning och textförståelse samt språkvetenskaplig analys av finskspråkiga texter av olika slag.

2. Litteraturhistoria (3,5 hp)
Huvuddragen i den finska litteraturhistorien och studium av den finska folkdiktningens historia.

3. Muntlig kommunikation (7,5 hp)
Fortsatt träning i att förstå och tala finska i olika kommunikativa situationer samt träning i att hålla korta föredrag inför grupp. Fortsatta studier av skillnader mellan standardfinska och talspråk.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
Kunskap och förståelse
*    kunna förstå och analysera finskspråkiga texter av olika textsorter ur ett språkvetenskapligt perspektiv och därvid använda adekvat terminologi;
*    uppvisa goda kunskaper om olika epoker inom den finska litteraturhistorien;

Färdighet och förmåga
*    kunna uttrycka sig ledigt och varierat i monologiskt tal och i samtal på finska med hög grad av korrekthet och anpassning till kommunikationssituationen;
*    kunna uppfatta det centrala innehållet i talad standardfinska och vardagligt talspråk;
*    kunna identifiera och reflektera över grundläggande skillnaderna mellan standardfinska och vardagligt talspråk;
*    på finska kunna återberätta ett givet innehåll i hörd eller läst svensk text.

Behörighetskrav

Univ: Minst 45 hp finska, i vilka ska ingå grammatik på B-nivå, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad. Uppgift om genomförande och antal obligatoriska träffar återfinns i aktuellt anmälningsmaterial. Tillgång till dator, internetanslutning, headset (eller mikrofon) och webbkamera krävs därför för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se "Tekniska krav för nätkurser" på www.sprak.umu.se/student/dokument.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftliga prov och inlämningsuppgifter.
1. Texter (4 hp)
a) Texter, inlämningsuppgifter (2,5 hp)
b) Texter, nätbaserat prov (1,5 hp)

2. Litteraturhistoria (3,5 hp)
Inlämningsuppgifter (3,5 hp)

3. Muntlig kommunikation (7,5 hp)
a) Muntlig språkfärdighet, fortlöpande examination vid träffarna via nätet samt bedömning av inlämningsuppgifter (4 hp)
b) Muntlig språkfärdighet, muntligt prov (3,5 hp)

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Inlämningsuppgifter och fortlöpande examination bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Inlämningsuppgifterna i 2. Litteraturhistoria och de avslutande proven i Texter och Muntlig kommunikation bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 7 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 2

1. Texter (4 hp)

Gehring Sonja
Suomen mestari 4
Otava : 2016 :
https://s1.adlibris.com/images/23516073/suomen-mestari-4.jpg
ISBN: 9789517927659
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Mörö Mari
Kuuri : romaani
Helsinki : WSOY : 2009 : 144 s. :
ISBN: 978-951-0-35663-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Övrigt textmaterial på lärplattformen, obligatorisk.

2. Litteraturhistoria (3,5 hp)

Suomen kirjallisuuden historia
Laitinen Kai, Herranen Gun, Apo Satu
3. uusittu pain. : Helsinki : Otava : 1991 : 666 s., [64] pl.-s. :
ISBN: 951-1-11775-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Material på lärplattformen, obligatorisk.

Referenslitteratur

Sejd och saga : den finska forndiktens historia.
Kuusi Matti, Honko Lauri
Stockholm : Rabén&Sjögren : 1983 : 396, [1]s. :
ISBN: 91-29-54547-1
Se bibliotekskatalogen Album

Finlands litteratur
Laitinen Kai, Lindqvist Kerstin, Warburton Thomas
Helsingfors : Söderström : 1988 : 422, [1] s. :
ISBN: 951521159X
Se bibliotekskatalogen Album

3. Muntlig kommunikation (7,5 hp)

Kato hei - puhekielen alkeet
Berg Maarit, Silfverberg Leena
Finn Lectura: Helsinki: 248 s. ISBN: 978-951-792-882-3 : 2017 :
Obligatorisk

Kato hei - puhekielen alkeet: mp3
Berg Maarit, Silvferberg Leena
Finn Lectura ISBN: 978-952-346-115-4 : 2018 :
https://digi.finnlectura.fi/products/346
Obligatorisk

Gehring Sonja
Suomen mestari 4
Otava : 2016 :
https://s1.adlibris.com/images/23516073/suomen-mestari-4.jpg
ISBN: 9789517927659
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album