Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Finska C, Grammatik och litteratur, 15 hp

Engelskt namn: Finnish C, Grammar and Literature

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1FI028

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Finska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2009-06-15

Reviderad av: Studierektor, Institutionen för språkstudier, 2013-06-12

Innehåll

Fördjupning i standardfinskans syntax. Studium i finsk litteratur genom läsning av skönlitteratur och sakprosa med språkvetenskapliga analyser. Studium i finsk litteraturhistoria.

Kursen består av följande moment:

Moment 1. Grammatik (7,5 högskolepoäng) Finnish Grammar
Fördjupade studier i standardfinskans syntax.

Moment 2. Textläsning (4 högskolepoäng) Finnish Texts
Ca 400 normalsidor finsk skönlitteratur från olika epoker och ca 100 normalsidor finsk sakprosa studeras intensivt. Textkursen väljes i samråd mellan examinator och den studerande.

Moment 3. Litteraturhistoria (3,5 högskolepoäng) History of Finnish Literature
Huvuddragen i den finska litteraturhistorien och studium av den finska folkdiktningens historia.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
 • kunna analysera syntaxen i finskspråkiga texter och behärska grammatisk terminologi
 • uppvisa goda kunskaper om olika epoker inom den finska litteraturhistorien
 • uppvisa god kännedom om några äldre och nyare finska litterära verk

Behörighetskrav

Univ: Finska B, 30 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via en nätbaserad lärplattform. Under terminen erbjuds tre icke-obligatoriska fysiska träffar i Umeå.

Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument.

Examination

Moment 1 Grammatik examineras genom bedömning av skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp) samt ett nätbaserat prov (4,5 hp).
Moment 2 Textläsning (4 hp) och moment 3 Litteraturhistoria (3,5 hp) examineras genom bedömning av inlämningsuppgifter.
Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått betyget Väl godkänd på tillsammans lägst 11 högskolepoäng.
För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle senast inom tre månader från ordinarie provtillfälle. Anmälan till prov och omprov är obligatorisk.
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter anges av undervisande lärare.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 28

  Moment 1: Grammatik (7,5 hp)

  Obligatorisk litteratur

  Karlsson Fred
  Finsk grammatik
  9. rev. uppl. : Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : 2009 : 357 s. :
  ISBN: 978-952-222-103-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (s. 93-112) eller

  Karlsson Fred
  Suomen peruskielioppi
  4. laajennettu ja uudistettu pain. : Helsinki : Suomen kirjallisuuden seura : 2009 : 343 s. :
  ISBN: 978-952-222-097-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (s. 92-112)

  Määttä Tuija
  Kompendium i Grammatik III
  Institutionen för språkstudier : 2003 :
  Obligatorisk

  Stenberg Anne-Marie
  Finsk satslära : för skolornas högre stadier och för självstudier. p Övningsbok
  2., korr. uppl. : Helsingfors : Söderström : 1976 : 147 s. :
  ISBN: 951-52-0321-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Määttä Tuija
  Grammatik för C-nivå i finska. (Nätbaserad grammatikbok.)
  Institutionen för språkstudier :
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Iso suomen kielioppi
  Hakulinen Auli, Vilkuna Maria
  Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura : 2004 : 1698 s. :
  ISBN: 951-746-557-2
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2: Textläsning (4 hp)

  Obligatorisk litteratur

  Litteraturen väljs i samråd med examinator.

  Referenslitteratur

  Suomalais-ruotsalainen suursanakirja = : Finsk-svensk storordbok
  Cannelin Knut, Cannelin Aulis, Hirvensalo Lauri, Hedlund Nils
  3., uud. pain. : Porvoo : Söderström : 1976 : 1140 s. :
  ISBN: 951-0-07012-2 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Grönros Eija-Riitta
  Kielitoimiston sanakirja.
  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : 2006 : 713 s. :
  ISBN: 952-5446-20-4 (hela verket)
  Se bibliotekets söktjänst

  Sadeniemi Matti
  Nykysuomen sanakirja
  Porvoo : WSOY : 1951-1961 : 6 vol. :

  Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii : Stadin slangin suursanakirja
  Paunonen Heikki, Paunonen Marjatta
  Helsinki : Söderström : 2000 : 1381 s. :
  ISBN: 951-0-23239-4 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Romppanen Birgitta
  Suuri suomi-ruotsi-sanakirja =b Stora finsk-svenska ordboken
  2. pain. : Porvoo : Söderström : 1997 : 2 vol. :
  ISBN: 951-0-21462-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Haarala Risto
  Suomen kielen perussanakirja
  Helsinki : Valtion painatuskeskus : 1990-1994 : 3 vol. :
  ISBN: 951-861-433-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 3: Litteraturhistoria (3,5 hp)

  Obligatorisk litteratur

  Suomen kirjallisuuden historia
  Laitinen Kai, Herranen Gun, Apo Satu
  3. uusittu pain. : Helsinki : Otava : 1991 : 666 s., [64] pl.-s. :
  ISBN: 951-1-11775-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur

  Sejd och saga : den finska forndiktens historia.
  Kuusi Matti, Honko Lauri
  Stockholm : Rabén&Sjögren : 1983 : 396, [1]s. :
  ISBN: 91-29-54547-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Laitinen Kai
  Finlands litteratur
  Helsingfors : Söderström : 1988 : 422, [1]s. :
  ISBN: 951-52-1159-X
  Se bibliotekets söktjänst

 • Giltig från: 2013 vecka 36

  Moment 1: Grammatik (7,5 hp)

  Obligatorisk litteratur

  Karlsson Fred
  Finsk grammatik
  9. rev. uppl. : Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : 2009 : 357 s. :
  ISBN: 978-952-222-103-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (s. 93-112) eller

  Karlsson Fred
  Suomen peruskielioppi
  4. laajennettu ja uudistettu pain. : Helsinki : Suomen kirjallisuuden seura : 2009 : 343 s. :
  ISBN: 978-952-222-097-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: (s. 92-112)

  Määttä Tuija
  Kompendium i Grammatik III
  Institutionen för språkstudier : 2003 :
  Obligatorisk

  Stenberg Anne-Marie
  Finsk satslära : för skolornas högre stadier och för självstudier. p Övningsbok
  2., korr. uppl. : Helsingfors : Söderström : 1976 : 147 s. :
  ISBN: 951-52-0321-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur

  Iso suomen kielioppi
  Hakulinen Auli, Vilkuna Maria
  Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura : 2004 : 1698 s. :
  ISBN: 951-746-557-2
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2: Textläsning (4 hp)

  Obligatorisk litteratur

  Litteraturen väljs i samråd med examinator.

  Referenslitteratur

  Suomalais-ruotsalainen suursanakirja = : Finsk-svensk storordbok
  Cannelin Knut, Cannelin Aulis, Hirvensalo Lauri, Hedlund Nils
  3., uud. pain. : Porvoo : Söderström : 1976 : 1140 s. :
  ISBN: 951-0-07012-2 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Grönros Eija-Riitta
  Kielitoimiston sanakirja.
  Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus : 2006 : 713 s. :
  ISBN: 952-5446-20-4 (hela verket)
  Se bibliotekets söktjänst

  Sadeniemi Matti
  Nykysuomen sanakirja
  Porvoo : WSOY : 1951-1961 : 6 vol. :

  Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii : Stadin slangin suursanakirja
  Paunonen Heikki, Paunonen Marjatta
  Helsinki : Söderström : 2000 : 1381 s. :
  ISBN: 951-0-23239-4 (inb.)
  Se bibliotekets söktjänst

  Romppanen Birgitta
  Suuri suomi-ruotsi-sanakirja =b Stora finsk-svenska ordboken
  2. pain. : Porvoo : Söderström : 1997 : 2 vol. :
  ISBN: 951-0-21462-0
  Se bibliotekets söktjänst

  Haarala Risto
  Suomen kielen perussanakirja
  Helsinki : Valtion painatuskeskus : 1990-1994 : 3 vol. :
  ISBN: 951-861-433-4
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 3: Litteraturhistoria (3,5 hp)

  Obligatorisk litteratur

  Suomen kirjallisuuden historia
  Laitinen Kai, Herranen Gun, Apo Satu
  3. uusittu pain. : Helsinki : Otava : 1991 : 666 s., [64] pl.-s. :
  ISBN: 951-1-11775-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur

  Sejd och saga : den finska forndiktens historia.
  Kuusi Matti, Honko Lauri
  Stockholm : Rabén&Sjögren : 1983 : 396, [1]s. :
  ISBN: 91-29-54547-1
  Se bibliotekets söktjänst

  Laitinen Kai
  Finlands litteratur
  Helsingfors : Söderström : 1988 : 422, [1]s. :
  ISBN: 951-52-1159-X
  Se bibliotekets söktjänst