Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska, Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Engelskt namn: Finnish, Master's (one-year) Degree Assignment in Linguistics

Denna kursplan gäller: 2012-01-23 och tillsvidare

Kurskod: 1FI042

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Finska: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-11-29

Innehåll

Kursen innefattar ett självständigt utfört vetenskapligt arbete samt redovisning av detta i form av en vetenskaplig uppsats på finska eller svenska. I kursen ingår studier av teorier och tidigare forskning om valt problemområde samt en forskningsmetodisk fördjupning. Opposition på andras uppsats och försvar av egen är en del av kursen. Ämnesvalet sker i samråd med handledare.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande • uppvisa avsevärt fördjupade kunskaper inom finsk språkvetenskap genom att redogöra för forskningsläget inom ett valt område; • formulera en undersökningsbar frågeställning, välja lämplig forskningsmetod samt diskutera och motivera sitt val; • söka, kritiskt läsa och referera adekvat litteratur; • samla in och analysera komplext forskningsmaterial samt dra slutsatser utifrån analysen; • redovisa resultaten av den individuellt valda forskningsuppgiften i en vetenskaplig uppsats på mycket god finska eller svenska om c:a 30 sidor som uppfyller vedertagna krav på utformning och redovisning av sekundärlitteratur; • kritiskt granska vetenskaplig argumentation; • opponera på en medstudents uppsats och självständigt försvara den egna.

Behörighetskrav

Gy: EnB samt Univ: Finska 90 högskolepoäng eller motsvarande. För att kunna slutföra kursen på ett framgångsrikt sätt krävs att den studerande besitter eller parallellt förvärvar kunskaper på avancerad nivå inom finsk språkvetenskap.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument. Seminarier kring val av frågeställning och metod. Handledning i grupp och enskilt samt slutseminarium.

Examination

Fortlöpande examination av forskningsprocessen, bland annat genom bedömning av studentens förmåga att försvara egen och opponera på annans uppsats. Bedömning av den färdiga uppsatsen. Examensarbetet bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som underkänts får lämna in en reviderad version av sitt examensarbete för bedömning. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till Humanistiska fakultetsnämnden. Blanketten skickas till Umeå universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler återfinns i Lokal tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 3

Obligatorisk litteratur

Litteratur väljs i samråd med handledare.