Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Finska, Läsförståelse I, 15 hp

Engelskt namn: Finnish, Reading Comprehension I

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 1FI045

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Finska: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-06-20

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-08

Innehåll

I kursen ingår läsning och språklig analys av enklare finskspråkiga normalprosatexter med allmänt och varierande innehåll samt studier av de för basal läsförståelse nödvändiga grunderna i finsk grammatik. Kursen består av följande moment:

Område 1. Grammatik (7,5 hp) (Grammar)
Genomgång av ortografin och morfologin samt grunderna i syntaxen.

Område 2. Textförståelse (7,5 hp) (Reading Comprehension)
Läsning, översättning och språklig analys av enklare finskspråkiga normalprosatexter med allmänt och varierande innehåll.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Moment 1. Grammatik
  •     i en enkel finskspråkig normalprosatext kunna identifiera och i någon mån kommentera de grundläggande företeelser i finsk formlära och syntax som är nödvändiga för basal läsförståelse.
Moment 2. Textförståelse
  •     kunna återge huvudinnehållet i en enkel finskspråkig normalprosatext efter genomläsning med tillgång till ordbok.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Undantag ges från kravet på engelska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs därför för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se 'Tekniska krav för nätkurser' på www.sprak.umu.se/student/dokument.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftliga prov och inlämningsuppgifter enligt nedan. 

Område 1. Grammatik (7,5 hp)
a) Grammatik, inlämningsuppgifter (4,5 hp)
Grammar: Continuous Examination
b) Grammatik, nätbaserat skriftligt prov (3 hp)
Grammar: Final Examination

Område 2 Textförståelse (7,5 hp)
a) Textförståelse, inlämningsuppgifter (3 hp) 
Reading Comprehension: Continuous Examination
b) Textförståelse, nätbaserat skriftligt prov (4,5 hp)
Reading Comprehension: Final Examination

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans 7,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Litteratur