Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska, Läsförståelse I, 15 hp

Engelskt namn: Finnish, Reading Comprehension I

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 1FI063

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-04-12

Innehåll

I kursen ingår läsning och språklig analys av enklare finskspråkiga normalprosatexter med allmänt och varierande innehåll samt studier av de för basal läsförståelse nödvändiga grunderna i finsk grammatik.

Kursen består av följande delkurser:

1. Grammatik (7,5 hp)
Genomgång av finskans ortografi och morfologi samt grunderna i syntaxen.

2. Textförståelse (7,5 hp)
Läsning, översättning och språklig analys av enklare finskspråkiga normalprosatexter med allmänt och varierande innehåll.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

1. Grammatik
*    i en enkel finskspråkig normalprosatext kunna identifiera och i någon mån kommentera de grundläggande företeelser i finsk formlära och syntax som är nödvändiga för basal läsförståelse.

2. Textförståelse
*    kunna återge huvudinnehållet i en enkel finskspråkig normalprosatext efter genomläsning med tillgång till ordbok.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Undantag ges från kravet på engelska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs därför för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av skriftliga prov och inlämningsuppgifter enligt nedan.

1. Grammatik (7,5 hp)
a) Grammatik, inlämningsuppgifter (4,5 hp)
b) Grammatik, nätbaserat skriftligt prov (3 hp)

2. Textförståelse (7,5 hp)
a) Textförståelse, inlämningsuppgifter (3 hp)
b) Textförståelse, nätbaserat skriftligt prov (4,5 hp)

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på delkurs som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans 7,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

1. Grammatik 7,5 hp

Karlsson Fred
Finsk grammatik
9. rev. uppl. : Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : 2009 : 357 s. :
ISBN: 978-952-222-103-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Material på lärplattformen, obligatorisk

2. Textförståelse 7,5 hp

Pyykkönen Liisa
Juttuja Suomesta
Otava : 2019 :
https://s1.adlibris.com/images/54223279/juttuja-suomesta.jpg
ISBN: 9789511356615
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Material på lärplattformen, obligatorisk