Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska, Läsförståelse II, 15 hp

Engelskt namn: Finnish, Reading Comprehension II

Denna kursplan gäller: 2022-01-10 och tillsvidare

Kurskod: 1FI064

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-08-19

Innehåll

Kursen innehåller studier av vissa delar av finsk morfologi och syntax. Vidare ingår träning i att läsa och analysera finska texter av olika typ med varierande innehåll. Texterna ligger på nivå B enligt den gemensamma europeiska referensramen.

Kursen är indelad i två delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng.

1. Grammatik (7,5 hp)
Genomgång av de delar av morfologin och syntaxen som är vanligt förekommande i komplexa texter.

2. Textförståelse (7,5 hp)
Läsning, grammatisk analys och översättning av finskspråkiga texter av olika typ och varierande innehåll med hjälp av gloslistor och lexikon.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse

*    med vedertagen språkvetenskaplig terminologi beskriva ords morfologiska struktur
*    med vedertagen språkvetenskaplig terminologi beskriva hur komplexa syntaktiska konstruktioner, som t.ex. satsförkortningar, bildas

Färdighet och förmåga
*    utifrån analys av ords morfologiska struktur härleda satsers och texters betydelse
*    genomföra en syntaktisk analys av lästa texter och identifiera vanligt förekommande komplexa syntaktiska konstruktioner
*    återge huvudinnehållet och centrala detaljer i en finskspråkig normalprosatext efter genomläsning med tillgång till ordbok.

Behörighetskrav

Finska, Läsförståelse I, 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad.

Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

1. Grammatik examineras genom
a) Grammatik, inlämningsuppgifter (4,5 hp)
b) Grammatik, nätbaserat skriftligt prov (3 hp)

2. Textförståelse examineras genom
a) Textförståelse, inlämningsuppgifter (3 hp)
b) Textförståelse, nätbaserat skriftligt prov (4,5 hp)

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande skriftliga proven i grammatik och textförståelse bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på de avslutande proven i grammatik, 3 hp, och i textförståelse, 4.5 hp, det vill säga på totalt 7,5 högskolepoäng.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 2

Kurslitteratur

Moment 1. Grammatik 7,5 hp

Karlsson Fred
Finsk grammatik
9. rev. uppl. : Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura : 2009 : 357 s. :
ISBN: 978-952-222-103-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

9. rev. upplaga eller senare

Moment 2. Textförståelse 7,5 hp

Pyykkönen Liisa
Juttuja Suomesta : selkokielinen lukemisto.
HELSINKI : Finn Lectura : 2018 :
ISBN: 9789523461123
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Material som hämtas på lärplattformen.