Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska, Nybörjarkurs (steg 1-2), 15 hp

Engelskt namn: Finnish for Beginners (level 1-2)

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1FI032

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-05-05

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

I kursen ingår en översikt över finskans struktur samt studier av ordförråd, fraseologi och olika slags enkla finska texter. Dessa kunskaper tillämpas i varierande kommunikativa övningar med syfte att träna de språkliga färdigheterna höra, tala, läsa och skriva.

Kursen består av följande delar:
1: Finskans struktur, 3 hp
Studier av finskans grundläggande struktur. Översikt över finskans morfologi.

2: Vokabulär och textförståelse, 3 hp
Studier av finskans mest centrala ordförråd och fraseoloig. Studier av enkla texter av varierande art.

3: Muntlig kommunikation, 5 hp
Momentet omfattar olika slag av kommunikations-, uttals- och hörförståelseövningar.

4: Skriftlig kommunikation, 4 hp
Momentet omfattar olika slag av skriftliga övningar som är baserade på texter av varierande art.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande 
Kunskap och förståelse
  • kunna redogöra för vissa grundläggande skillnader mellan finska och svenska och därvid använda adekvat språkvetenskaplig terminologi;
Färdighet och förmåga
  • muntligt och skriftligt kunna återge huvudinnehållet i talad och skriven standardfinska om ämnen som berör bekanta företeelser;
  • kunna göra sig förstådd på finska i frekventa vardagssituationer;
  • kunna delta i samtal om vardagliga ämnen;
  • efter förberedelse kunna läsa upp enklare finsk text med gott uttal och god intonation;
  • kunna i enkel form skriftligt berätta om och beskriva bekanta företeelser på finska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisning är helt nätbaserad och består av lektioner. Närvaro är obligatorisk i lektioner där muntlig kommunikation ingår.

Examination

1: Finskans struktur, 3 hp
a) Inlämningsuppgifter (1 hp) 
b) Skriftligt prov (2 hp).
 
2: Vokabulär och textförståelse, 3 hp
a) Vokabulär: Inlämningsuppgifter (1,5 hp)
b) Vokabulär: Skriftligt prov (1,5 hp).
 
3: Muntlig kommunikation, 5 hp
a) Muntlig kommunikation: fortlöpande examination och inlämningsuppgifter (3 hp)
b) Muntlig kommunikation: slutprov (2 hp).
 
4: Skriftlig kommunikation, 4 hp
a) Skriftlig kommunikation: inlämningsuppgifter (2 hp) och
b) Skriftlig kommunikation: skriftligt prov (2 hp).
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Fortlöpande examination och inlämningsuppgifter bedöms dock bara med betygen Underkänd eller Godkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 7 hp i vilka ska ingå Finskans struktur, 3 hp.

Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övrigt

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

1. Finskans struktur, 3 hp

Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille. 1
Gehring Sonja, Heinzmann Sanni, Lindfors Jenni
Uudistetun laitoksen 1. painos. : Helsingissä : Finn Lectura : [2020] : 1 kirja ( 341 sivua) :
ISBN: 9789511334231
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Stencilerat material.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen resp. hämtas från lärplattform.

Määttä Tuija
A-HAA! Finskans struktur för nybörjare. Del 1
Institutionen för språkstudier : 2019 :
Obligatorisk

Määttä Tuija
SELVÄ! Finskans struktur för nybörjare. Del 2
Institutionen för språkstudier : 2019 :
Obligatorisk

2. Vokabulär, 3 hp

Material på lärplattformen
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

3. Muntlig kommunikation, 5 hp

Suomen mestari.n 1,p Suomen kielen oppikirja aikuisille
Gehring Sonja, Heinzmann Sanni
Helsinki : Finn lectura : 2010 : 256 s. :
ISBN: 978-951-792-436-8 (nid.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Går även bra med utgåva 2012 med ISBN 951-792-543-3. CD-skivorna finns även fritt tillgängliga på nätet.

4. Skriftlig kommunikation, 4 hp

Material på lärplattformen Institutionen för språkstudier, Tillhandahålls av institutionen resp. hämtas på lärplattformen. Obligatorisk