Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finska, Standardfinska för sverigefinska och finlandsvenska studerande II, 7,5 hp

Engelskt namn: Finnish, Finnish for Swedish-Finnish and Finnish-Swedish Students II

Denna kursplan gäller: 2021-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 1FI035

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Finska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2010-11-03

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-12-30

Innehåll

I kursen ingår fortsatta studier av standardfinskans morfologi och framförallt syntax i kontrastiv belysning samt översättningsövningar och övningar i egen skriftlig och muntlig produktion. I kursen ingår även studier av språkvårdsfrågor i finska.

Kursen är indelad i två delkurser:

1. Talad standardfinska, 3 hp
Träning i att identifiera olika varieteter av talad finska samt i att diagnosticera och förbättra sin egen talade finska.

2. Morfologi och syntax II, 4,5 hp
Fördjupning i finsk morfologi och syntax. Övningar i att känna igen drag som skiljer sig mellan standardfinska och det talade finska språket. Översättningsövningar och övningar i att uttrycka sig skriftligt på finska med särskild hänsyn tagen till de syntaktiska strukturerna och språkets lämplighet och korrekthet i skilda sammanhang.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
  • kunna redovisa översiktlig kännedom om finskans talspråkliga drag inklusive dialekter
Färdighet och förmåga
  • i sin skriftliga produktion kunna tillämpa fördjupad kunskaper i finskans ortografi, syntax och idiomatik;
  • kunna anpassa både sitt skriftspråk och sitt talspråk till olika stilnivåer;
  • visa ökad säkerhet i översättandet av olika slags texter till finska.

Behörighetskrav

Univ: Finska, Standardfinska för sverigefinska och finlandsvenska studerande I, 7,5 hp eller Finska A, Finska för sverigefinska och finlandsvenska studerande I, 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

1. Talad standardfinska, 3 hp
Självstudier utifrån kursmaterialet som hämtas på lärplattformen. Schemalagda gemensamma träffar via internet.

2. Morfologi och syntax II, 4,5 hp
Självstudier utifrån kurslitteraturen.

Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se "Tekniska krav för nätkurser" på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument

Examination

Examination sker genom:
1. Talad standardfinska, 3 hp
Fortlöpande examination och bedömning av inlämningsuppgifter (3 hp)

2. Morfologi och syntax II, 4,5 hp
a) Morfologi och syntax II: Bedömning av inlämningsuppgifter (1,5 hp)
b) Morfologi och syntax II: Skriftligt prov (3 hp).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Det skriftliga provet delkursen Morfologi och syntax bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen krävs att den studerande uppnått betyget Väl godkänd på det skriftliga provet i Morfologi och syntax II.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 2

Moment 1. Talad standardfinska, 3 hp

Material som hämtas på lärplattformen.

Moment 2. Morfologi och syntax II, 4,5 hp

Tarkista tästä : suomen sanojen rektioita suomea vieraana kielenä opiskeleville
Jönsson-Korhola Hannele, White Leila
Helsinki : Finn Lectura : 1997 : 164 s. :
ISBN: 951-792-007-5 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ny upplaga 2019 på nytt förlag: ISBN: 9789511354246

Lehikoinen Laila
Suomea ennen ja nyt : Suomen kielen kehitys ja vaihtelu
2., korjattu pain. : Helsinki : Finn Lectura : 1995 : 256 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Eller senare upplaga. Kapitlet "Puhutun suomen kielen muotoja" läses.

Material som hämtas
på lärplattformen. :
Obligatorisk

Panhelainen Irmeli
Kielenhuollon kivijalka
Tammi, Helsinki : 2009 :
Obligatorisk

White Leila
Suomen kielioppia ulkomaalaisille
9. painos. : Helsingissä : Finn Lectura : [2019] : 318 sivua :
ISBN: 9789511354239
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album