"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Finskugrisk fonetik och fonologi med inriktning mot finska, meänkieli och samiska, 7,5 hp

Engelskt namn: Finno-Ugric Phonetics and Phonology with a Focus on Finnish, Meänkieli and Saami

Denna kursplan gäller: 2024-08-05 och tillsvidare

Kurskod: 1SA170

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Samiska språk: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Finska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2024-02-20

Innehåll

Denna kurs är en introduktion till fonetik och fonologi, med specifik inriktning mot finska, meänkieli och samiska.   

Delkurs 1. Fonetik, 2 hp 
Denna delkurs består av en översikt över hur språkljud bildas och uppfattas. Övningar inriktade på fonetiska begrepp och fonetisk terminologi ingår i delkursen. 

Delkurs 2. Fonologi I, 3 hp 
Denna delkurs består av en introduktion till grundläggande begrepp i fonologi, bland annat fonem och allofoner, morfofonologiska växlingar, distinktiva drag, regler och regelordning. Övningar bestående av analys och lösning av fonologiska problem inom finska, meänkieli och samiska utgör en viktig del av delkursen. 

Delkurs 3. Fonologi II, 2,5 hp 
I denna delkurs behandlas stavelseteori och optimalitetsteori. Övningar bestående av analys och lösning av fonologiska problem inom finska, meänkieli och samiska utgör en viktig del av delkursen. 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna 

Kunskap och förståelse 

 • redogöra för talapparatens delar och dess funktioner i produktionen av tal 
 • redogöra för artikulatoriska distinktioner mellan vokaler och konsonanter, samt mellan olika typer av vokaler och olika typer av konsonanter 
 • redogöra för likheter och olikheter i uppsättningen av språkljud i olika finskugriska språk 
 • redogöra för distinktiva särdrag, deras teoretiska substans och relevans för problemlösning 
 • redogöra för stavelsestruktur, och dess konsekvenser för olika fonologiska processer och förändringar 
 • redogöra för skillnaderna mellan derivationsbaserade och villkorsbaserade teorier  

Färdighet och förmåga 

 • med fonologiska regler analysera relevant fonologisk data från finskugriska språk 
 • tillämpa fonologiska regler för att hantera växlingar i finskugriska språk 
 • identifiera och analysera fonologiska fenomen i finskugriska språk 
 • analysera fonologisk variation i finskugriska språk 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • kritiskt granska och jämföra olika lösningar på fonologiska problem 
 • kritiskt granska och jämföra teoretiska modeller i fonologisk teori som är analytiskt olika. 

Behörighetskrav

Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Univ: Minst 90 hp - varav minst 15 hp i intervallet 61-90 hp - i finska, lingvistik eller samiska språk, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad med vissa realtidsaktiviteter. 

Examination

Delkurs 1 examineras genom skriftlig hemtentamen. Examinationsuppgifterna är på engelska och svar kan ges på antingen engelska eller svenska. 

Delkurs 2 examineras genom ett antal inlämningsuppgifter. Uppgifterna är på engelska och svar kan ges på antingen engelska eller svenska. 

Delkurs 3 examineras genom ett antal inlämningsuppgifter. Uppgifterna är på engelska och svar kan ges på antingen engelska eller svenska. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.   

Andra examinationsformer kan förekomma om förutsättningarna för kursens genomförande i hög grad förändras.  

Vid examination av skriftliga inlämningsuppgifter och hemtentamen används betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att få betyget Väl godkänd (VG) på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på sammanlagt minst 5 hp.  

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 



Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.  

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 32

Zsiga Elizabeth C.
The sounds of language : an introduction to phonetics and phonology
Malden, Ma. : Wiley-Blackwell : 2013 : 474 s. :
ISBN: 1405191031
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompletterande material finns på lärplattformen.