Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Fjällekologi, 15 hp

Engelskt namn: Alpine Ecology

Denna kursplan gäller: 2018-06-04 och tillsvidare

Kurskod: 5BI179

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-12

Innehåll

Under kursen studeras fjällens växt- och djurarter samt deras habitat med tonvikt på faktorer och processer som bestämmer arttäthet och utbredning. I detta ingår studier av olika arters anpassningar till fjällmiljön samt trofiska interaktioner i terrestra och akvatiska system. Dessutom behandlas fjällens klimat, berggrund, hydrologi och potentiella effekter av klimatförändringar. Under exkursioner och fältprojekt i fjällen praktiseras teori och artkunskap samt muntlig och skriftlig redovisning.

Kursen indelas i följande moment:

Moment 1, Teori, 7,5 högskolepoäng
I momentet studeras abiotiska och biotiska faktorer som är särskilt viktiga för arter i bergsekosystem. Detta inkluderar studier av fjällens geologi, klimat och hydrologi och i synnerhet hur dessa faktorer påverkar mängd och fördelning av arter. Specifika ämnen som studeras inkluderar arters anpassningar till bergsekosystem, växt-mikrob-jord interaktioner och hur biotiska interaktioner påverkar arters sammansättning och dynamik. I momentet behandlas också möjliga effekter av klimatförändringarna. Exkursionerna kopplar teorin tilll fältarbetet genom praktiska metoder för att studera fjällekosystemets olika delar.

Moment 2, Projektarbete, 7,5 högskolepoäng
Studenterna bedriver ett forskningsprojekt utformat för att belysa en ekologisk fråga. I små grupper utförs en forskningsuppgift som innefattar formulering av fråga och hypotes utifrån tillgänglig litteratur, planering och genomförande av fältarbete, dataanalys och hypotesprovning. Individuellt presenterar studenterna sina resultat i en skriftlig, vetenskaplig rapport. Studenterna ger kritisk återkoppling om andra studenters rapporter som sedan införlivas i den slutliga rapporten. Projektdata och metadata måste lämnas in för att uppfylla kraven i detta moment.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:

Moment 1
1. Beskriva de geologiska och klimatologiska förhållanden i fjällandskapet
2. förklara hur olika abiotiska faktorer formar de ekologiska samhällena i fjällandskap
3. förklara hur arter anpassas till fjällmiljön
4. förklara hur arters samspel påverkar arters sammansättning och dynamik
5. förklara hur olika abiotiska och biologiska faktorer påverkar reproduktion och dynamik hos arter i fjällmiljön
6. applicera kursinnehållet för att förklara hur klimatförändringar kan påverka processer och arter i fjällen


Moment 2
7. Planera och genomföra ett forskningsprojekt
8. visa förmåga att effektivt utnyttja hela tiden för fält- och laboratoriearbete
9. individuellt skriva en rapport i ett vetenskapligt format som innehåller abstrakt, introduktion, metoder, resultat och diskussion
10. kritiskt granska och skriftligen kommentera ett motsvarande arbete av en annan student
11. ta hänsyn till kommentarer i rapporten
12. skicka in forskningsdata och metadata till ett datalager

Efter avslutat kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
13. syntetisera nya forskningsresultat inom ramen för problem / teman som omfattas av kursen
14. utvärdera nya data och slutsatser i relation till internationella primärreferenser (t ex peer-reviewed journals) inom ramen för kursens inlärningsmål

Behörighetskrav

60 hp inom biologi och/eller naturgeografi, varav 15 hp i delområdet ekologi, eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, seminarier, bestämningsövningar, exkursioner samt
projektstudier. Seminarier, bestämningsövningar, exkursioner och projektstudier är
obligatoriska.

Examination

Examinationen av moment 1 sker löpande under momentet genom aktivt deltagande i individuella, obligatoriska seminarier och individuella, skriftliga inlämningsuppgifter. Moment 2 examineras genom att det individuella självständiga arbetet dokumenteras i en skriftlig rapport enligt de formalia som gäller. I examinationen av moment 2 ingår också en individuell, skriftlig opposition på annan rapport. På inlämningsuppgifter, seminarier, rapport och opposition sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda.Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. 

Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.