Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Flerspråkighet i förskoleklassen och grundskolans tidiga år, 7,5 hp

Engelskt namn: Multilingualism in elementary school

Denna kursplan gäller: 2019-06-10 och tillsvidare

Kurskod: 6SV074

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-18

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-05-02

Innehåll

I kursen introduceras de sociolingvistiska processer som ligger bakom de flerspråkiga elevernas språkutveckling, med särskild tonvikt på flerspråkighet som mål för undervisningen. Flerspråkig utveckling studeras ur ett individ-, grupp och samhällsperspektiv. Därvid betonas hur attityder till flerspråkighet och etnicitet kan påverka den flerspråkiga utvecklingen.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
  • redogöra för olika definitioner av samt teorier om flerspråkighet.
  • relatera till de sociolingvistiska faktorer och processer som ligger bakom flerspråkiga elevers språkutveckling
  • redogöra för flerspråkig utveckling ur ett individ-, grupp-, samhälls- och undervisningsperspektiv.
Färdighet och förmåga
  • reflektera över och diskutera hur attityder till flerspråkighet, etnicitet och olika språkliga varieteter manifesteras på individ- grupp- och samhällsnivå.
  • reflektera över teorier om flerspråkighet och utifrån kurslitteraturen utarbeta förslag till aktiviteter inom undervisning av flerspråkiga elever
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • identifiera och problematisera språknormer i samhället, i skolan och hos individen.
  • identifiera och problematisera språkliga praktiker i samhället, i skolan och hos individen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är delvis nätbaserad. Tillgång till dator krävs därför för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

Examinationen sker muntligt genom ett obligatoriskt seminarium samt genom två skriftliga inlämningsuppgifter.  

Vid examination av de skriftliga inlämningsuppgifterna används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Vid examination av seminarium används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För godkänt betyg krävs att alla delar är godkända.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande:
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 20

Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
Cummins Jim, Wadensjö Patricia
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 305 sidor :
ISBN: 978-91-27-81875-0
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 1, 2, 4, 5, 6, 8.

Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
Gibbons Pauline, Aldén Kristina, Sandell Ring Anniqa
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 275 sidor :
ISBN: 9789144128948
Se bibliotekets söktjänst

Språkinriktad undervisning : en handbok
Hajer Maaike, Meestringa Theun, Löthagen Annika, Verwijst Ylva
2. uppl. : Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2014 : 245 s. :
ISBN: 9789173828697
Se bibliotekets söktjänst

Kindenberg Björn
Flerspråkighet som resurs : symposium 2015
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 323 sidor :
ISBN: 978-91-47-12207-3
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: s. 31-43.

Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle
Wedin Åsa, Musk Nigel
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 275 s. :
ISBN: 978-91-44-05986-0
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: kapitel 2, 5, 6.

Transspråkande i svenska utbildningssammanhang
Yoxsimer Paulsrud BethAnne, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 280 sidor :
ISBN: 9789144119755
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: kapitel 1, 7.

Klassrumsinteraktion och flerspråkighet : ett kritiskt perspektiv
Rosén Jenny, Wedin Åsa
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 228 s. :
ISBN: 9789147112081
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: kapitel 1-7.

Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan
Skolverket :
www.skolverket.se

Greppa flerspråkigheten [Elektronisk resurs] : en resurs i lärande och undervisning
Svensson Gudrun, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
Skolverket : 2018-02-26T09:00:00+01:00 :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3905
ISBN: 978-91-7559-316-6
Se bibliotekets söktjänst

Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige
Westergren Eva, Åhl Hans
2., [utök. och omarb. uppl.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 281, [1] s. :
ISBN: 978-91-7227-519-5
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Läsanvisning: ett valfritt kapitel.

Artiklar på ca 150 sidor kan tillkomma.