Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15 hp

Engelskt namn: Land Use from a Legal Perspective

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 2JU145

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2014-06-02

Reviderad av: Prefekten, 2018-06-04

Innehåll

Kursen behandlar juridiska aspekter på förändrad markanvändning. Kursen omfattar såväl planlagstiftning som de delar av miljörätten som har betydelse vid förändrad markanvändning.

Tyngdpunkter ligger på de rättsliga förutsättningarna för förändrad markanvändning, men även de processer genom vilka förändrad markanvändning kommer till stånd, dvs. regleringen av förfarandet, kommer att behandlas.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter kursen:

ha bred, och i centrala delar fördjupad kunskap och förståelse, för de juridiska frågor som aktualiseras vid förändrad markanvändning.

ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom centrala juridiska frågor som aktualiseras vid förändrad markanvändning.

ha förmåga att inom givna tidsramar självständigt kunna identifiera, analysera och argumentera för lösningar på juridiska problem som aktualiseras vid förändrad markanvändning

ha förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper.

ha insikt om vilka möjligheter och begränsningar som den under kursen behandlade juridiken ger, dess roll i samhället och människors ansvar för hur juridiken används.

ha förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Behörighetskrav

Univ.: Minst 90 hp inom arkitektur, biologi, byggteknik, ekonomi, fysisk planering, geografisk informationsteknik (GIS), geovetenskap, kulturgeografi, miljöskydd, miljövetenskap, miljövård, naturgeografi, lantmäteri, rättsvetenskap, samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering, skogsvetenskap, väg- och vattenbyggnad eller motsvarande huvudområden vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp samt Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 hp (kan ingå i 90 hp rättsvetenskap) eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkända resultat för kurserna T 3 – Civilrätt, 30 hp, och T 4 – Förvaltningsrätt, miljörätt och skatterätt, 30 hp,  eller motsvarande. Dessutom krävs engelska 5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna behandlar principiella och övergripande frågor och ska ses som komplettering av litteraturen. Seminarierna, som är obligatoriska och som ingår som ett led i examinationen, förbereds och redovisas individuellt eller i grupp.

Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov samt en individuell skrivuppgift enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
a. Aktivt deltagande vid seminarier och fullgörande av skriftliga inlämningsuppgifter.
b. Författande av en individuell skrivuppgift

Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna samt punkt 2, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget för hela kursen grundar sig på en sammanvägd bedömning av resultatet från den skriftliga tentamen och den individuella skrivuppgiften. Betyget på hela kursen sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur
Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.

Litteratur